Q&A-ontbijt Veiligheid & Security succesvol

Q&A-ontbijt Veiligheid & Security succesvol

Tijdens de eerste ontbijtsessie in het teken van veiligheid & security op 28 maart 2019 zijn de leden bijgepraat over de actualiteiten binnen dit domein.

Frank Kasel, beleidsadviseur Deltalinqs, sprak over de laatste zaken op het gebied van safety, zoals ATEX, VTH, duurzame veiligheid, Just Culture, subjectmatter expertoverleg en risicoregelreflex.

Peter van Loo, beleidsadviseur Deltalinqs, schetste het totale programma binnen security en presenteerde de meest actuele ontwikkelingen, zoals Integere Haven en FERM. Daarnaast was er uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen. Pieter Westers van buitengewoon lid KWA verzorgde de verdiepende sessie. De leden stelden dit nieuwe initiatief zeer op prijs: "Ondanks dat ik goed ingevoerd ben in Deltalinqs, is het goed op deze manier het complete overzicht te krijgen."

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen en compliance
Blootstelling aan gevaarlijke stoffen is een prioriteit voor de inspectie SZW. Zij hebben hiervoor een vierstappenplan opgesteld en controleren actief bij bedrijven op de uitvoering hiervan.

De vier stappen zijn: inventariseren, beoordelen, maatregelen en borgen. Inventariseren houdt in dat een bedrijf inventariseert welke stoffen aanwezig zijn en welke eigenschappen deze stoffen hebben. Vervolgens moeten de blootstelling van medewerkers aan deze stoffen beoordeeld worden door de aard, mate en duur van de blootstelling in kaart te brengen. De inspectie SZW heeft hiervoor twee werkwijzen goedgekeurd: met behulp van een digitale tool (zoals ChemRADE of Stoffenmanager) of door het meten van de stof. Zowel het gebruik van de digitale tool als het uitvoeren van een meting hebben voordelen. Voordelen van het gebruik van een digitale tool is, dat het sneller en goedkoper is dan meten. Daarnaast kan je als bedrijf met deze tool de beoordeling zelf uitvoeren. Voordelen van een meting zijn dat de factor ‘gedrag van medewerkers’ wordt meegenomen en dat de daadwerkelijke blootstellingsconcentratie wordt gemeten in plaats van dat deze wordt geschat zoals bij het gebruik van een digitale tool. Elk bedrijf kan de methode kiezen die het beste past bij zijn situatie.

De berekende of gemeten concentratie moet worden getoetst aan de grenswaarde van de betreffende stof. Als deze concentratie hoger ligt dan de grenswaarde moet het bedrijf maatregelen treffen volgens stap 3 van het vierstappenplan. Het doel daarbij is om de blootstelling onder de grenswaarde te brengen. Deze situatie moet vervolgens worden geborgd door wijzigingen in blootstelling bij te houden en waar nodig de beoordeling aan te passen.

Met het doorlopen van deze vier stappen is een bedrijf in compliance en biedt hij zijn medewerkers een veilige en gezonde werkplek.

Eerstvolgend Q&A-ontbijt
Het volgende Q&A-ontbijt vindt plaats op 27 juni aanstaande. Tijdens deze bijeenkomst staat het domein arbeidsmarkt & onderwijs centraal. Cees Alderliesten geeft u een overzicht van de actualiteiten, zoals het recente Rotterdamse Leerwerkakkoord, Project Sociale Innovatie RISI en de RDM Training Plant. Daarnaast geeft ons buitengewoon lid Emerson Automation Solutions een verdieping op het onderwerp Digital Work Force.

Opgeven voor het Q&A-ontbijt kan via de Deltalinqs-website.