Hooijmeijer slider VRTO-pagina

VRTO

De VRTO (Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators) behartigt de belangen van de aangesloten terminals. De VRTO staat haar leden met advies bij en werkt samen met andere verenigingen. Daarnaast maakt de VRTO in verschillende overlegvormen haar mening kenbaar aan organisaties en/of stakeholders, die de belangen van de Rotterdamse haven en de leden raken. Het merendeel van haar belangen en dossiers laat de VRTO behartigen door Deltalinqs. Een aantal onderwerpen voert de VRTO onder haar eigen vlag uit, zoals de algemene voorwaarden VRTO, douanezaken en onderwerpen op het gebied van arbo, gevaarlijke stoffen en milieu.

Douanezaken

In de VRTO commissie Douane container terminals wordt onderling en met de douane over actuele douanezaken gesproken. Daarnaast is de VRTO vertegenwoordigd in een aantal overleggen over douane en grenscontroles, zoals het Deltalinqs Beleidsoverleg Grenscontroles, de Deltalinqs Commissie Logistiek Grenscontroles van en via de VNTO (Vereniging van Nederlandse Terminal Operators) in het Landelijke Overleg Douane Bedrijfsleven en de werkgroepen die hieronder vallen.

Arbo, gevaarlijke stoffen en milieu

De VRTO neemt deel aan het Platform Arbo, Gevaarlijke Stoffen en Milieu (Platform AGM) van Deltalinqs. Dit platform stelt zich tot doel:

  • Het binnen de doelstellingen van Deltalinqs volgen van het beleid ten aanzien van de veilige en milieubewuste opslag, behandeling en transport van verpakte (milieu)gevaarlijke stoffen alsmede droge massagoederen in de mainport Rotterdam.
  • Het behartigen van de collectieve belangen van de leden uit de logistieke sector van Deltalinqs, betrokken bij de haven op- en overslag op het gebied van arbeidsomstandigheden, gevaarlijke stoffen en milieu naar de overheid.
  • Het volgen en stimuleren van de door de lidverenigingen van Deltalinqs ontplooide en/of te ontplooien activiteiten op voormeld gebied.

Daarbij stelt het Platform AGM zich mede tot doel de volgende elementen te behandelen:

  • Onderwerpen met betrekking tot de opslag, transport en behandeling van verpakte (milieu)gevaarlijke stoffen alsmede massagoederen in de logistieke keten.
  • De daarmee verband houdende (arbeids)veiligheids- en milieuaspecten.
  • De behandeling van overige milieu- en veiligheidszaken die van belang zijn voor een evenwichtige ontwikkeling van de haven, mede gezien in het kader van de ruimtelijke ontwikkeling van de mainport Rotterdam.

Onder het Platform AGM van Deltalinqs functioneert de Werkgroep Container Terminals, waarin meer specifiek de onderwerpen die terminal operators raken worden behandeld.