Winterlezing 'Domino-Aanwijzing, wat nu?'

Winterlezing 'Domino-Aanwijzing, wat nu?'

Deltalinqs, DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR), Huntsman en BP hebben op dinsdag 30 januari 2018 de Leren & Inspireren Winterlezing ‘Domino-aanwijzing, wat nu?’ verzorgd voor ruim 75 leden uit het Deltalinqs-netwerk.

De zogenaamde Domino-aanwijzing is door DCMR inmiddels gedeeld met alle BRZO-bedrijven. In het kort houdt de Domino-aanwijzing in:

  1. Volgens artikel 8, lid 1 van het BRZO 2015 wijst het Bevoegd gezag inrichtingen of groepen inrichtingen aan waarvoor het risico op een zwaar ongeval of de gevolgen daarvan, ten gevolge van de geografische ligging van die inrichtingen ten opzichte van elkaar en de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in die inrichtingen, groter kunnen zijn dan op grond van de in die afzonderlijke inrichtingen aanwezige hoeveelheden kan worden verwacht, en
  2. Artikel 8, lid 3 en 4 verplicht bedrijven onderling gegevens uit te wisselen en eventueel hun systemen, procedures en veiligheidsrapportages hierop aan te passen. Tevens dienen zij samen ook bedrijven die niet onder het besluit vallen en het publiek voor te lichten.

Daan Molenaar, afdelingshoofd handhaving bij DCMR, startte de winterlezing met een toelichting op de betekenis voor het Rotterdamse Haven- en Industriecomplex. Niet onbelangrijk is wat er exact van de BRZO-bedrijven wordt verwacht. Joost de Klerk, ook DCMR, is dieper ingegaan op zaken als; hoe bepaal je domino-effecten, de wijze waarop je als BRZO-bedrijf contact opneemt met BRZO-bedrijven binnen de risicocontouren en welke informatieuitwisseling gebruik je. Het informeren van buurbedrijven – BRZO en niet-BRZO – maar ook het publiek is een verwachting binnen de Domino-aanwijzing.

Huntsman heeft inmiddels al bijeenkomsten georganiseerd met buurbedrijven om elkaar meer te informeren over gevaren en handelingsperspectief. 'Juist een proactieve benadering richting buurbedrijven, omwonenden en vertegenwoordigers van gemeenten – verplicht binnen de Domino-aanwijzing – wordt zeer gewaardeerd door de omgeving.' Huntsman blijft in ieder geval een jaarlijkse bijeenkomst houden met BRZO-bedrijven om inhoudelijke informatie te delen.

Als laatste deelde Carlo Eijkels, communicatieadviseur van BP, zijn ervaringen: "Het is niet alleen hoe communiceer je, wanneer en met wie. Maar vooral: wat denk je dat het effect is? Denk na met wie je praat, biedt een perspectief! En realiseer je als bedrijf dat communicatie niet is is 'wat je er even bijdoet', laat het over aan professionals."

In 2018 zullen BRZO-bedrijven gehouden worden aan de verplichtingen die de Domino-aanwijzing met zich meebrengen. Hoewel de Domino-aanwijzing an sich niet nieuw is, is de invulling van de verplichting wel nieuw. "Deltalinqs zal samen met gemeenten, bedrijven en handhavingspartners de informatiesessie voor het publiek vormgeven en daarmee bedrijven helpen aan hun verplichtingen te voldoen", aldus Bas Janssen, directeur bij Deltalinqs.

Deltalinqs zal de Domino-aanwijzing binnen de WEPAV nauwgezet volgen en een concreet stappenplan afstemmen. Uiteraard worden niet-deelnemers aan de WEPAV uitgebreid op de hoogte gehouden door nieuwsberichten. Vier keer per jaar wordt een seizoenlezing georganiseerd, waarbij leden verschillende inzichten opdoen rond een actueel thema. Een actueel overzicht van seizoenlezingen, masterclasses en workshops wordt gegeven op www.deltalinqs.nl/agenda.