Buitengewone leden

van Ardenne & Crince le Roy Advocaten N.V.

Van Ardenne & Crince le Roy Advocaten voert een brede HSE-praktijk, waarbij bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, zoals bedrijven die onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen vallen (BRZO-bedrijven) en CIN-plichtige bedrijven worden bijgestaan. Incidenten en calamiteiten (zoals brand, gasontsnapping of waterverontreiniging) kunnen grote gevolgen hebben voor de leefomgeving (gezondheid, veiligheid en milieu). De (Europese) wet- en regelgeving op het gebied van toezicht, handhaving en sanctionering wordt op dit terrein ook steeds meer aangescherpt. Een voorbeeld is de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Ook is een tendens van uitbreidende aansprakelijkheden waarneembaar; niet alleen bedrijven, maar ook hun bestuurders, interne toezichthouders, feitelijk leidinggevenden en opdrachtgevers kunnen met maatregelen worden geconfronteerd.

Van Ardenne & Crince le Roy Advocaten adviseert op het HSE-terrein proactief vanuit bestuursrechtelijk, strafrechtelijk en civielrechtelijk perspectief. De geïntegreerde advisering is gericht op het voorkomen van risico’s en de begeleiding bij het beperken van de gevolgen na een incident. Hier komen vraagstukken aan bod op het gebied van compliance, regulering en risicopreventie (waaronder het verrichten van interne bedrijfsonderzoeken), het harmoniseren van incidentenprocedures en het omgaan met (onverwachte) bezoeken van toezichthouders en inspectiediensten. De mogelijke gevolgen van een incident met betrekking tot de reputatie en/of de continuïteit van het bedrijf (naming & shaming) worden op voorhand zo veel mogelijk ondervangen.

Waar nodig voert van Ardenne & Crince le Roy Advocaten ook procedures op het HSE-terrein. Bij bestuursrechtelijke handhaving kan gedacht worden aan de oplegging van een bestuurlijke boete of de stillegging van het bedrijf bij ernstig gevaar voor de veiligheid of gezondheid; bij strafrechtelijke handhaving aan strafrechtelijke (opsporings)onderzoeken (milieustrafrecht) en vervolging. In het civiele domein kan gedacht worden aan acties uit onrechtmatige daad vanwege de gevolgen van een incident.

Nieuwsbericht Corona
16-04-2020 van Ardenne & Crince le Roy Advocaten aan het woord 

Masterclasses/bijeenkomsten in het verleden
20-02-2023 Webinar De bedreiging van corruptie voor een onderneming en haar leidinggevenden' - Opname webinar
22-02-2022 Webinar Integriteit in de haven - Opname webinar
18-06-2020 Masterclass Bedrijfsongevallen - Opname webinar
28-01-2020 Themabijeenkomst Blootstelling aan gevaarlijke stoffen
11-04-2019 Masterclass Handhaving en toezicht in de schijnwerpers
21-04-2017 Bijdrage 'Aansprakelijkheid van QESH-managers/veiligheidsfunctionarissen'
19-01-2017 Masterclass Bestuurlijke handhaving