Buitengewoon lid van Ardenne & Crince le Roy Advocaten aan het woord

Buitengewoon lid van Ardenne & Crince le Roy Advocaten aan het woord

van Ardenne & Crince le Roy Advocaten is een Rotterdams advocatenkantoor dat zich in het bijzonder toelegt op het grensvlak tussen het bestuurs- en strafrecht. De rol van de overheid in het rechtsverkeer staat centraal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kwesties binnen het bestuursstrafrecht over toezicht, handhaving, en oplegging van een (bestuurlijke) boete, aan strafrechtelijke procedures en aan vraagstukken op het terrein van het overheidsaansprakelijkheidsrecht.

Ook op deze gebieden is de aanwezigheid van het Coronavirus merkbaar. Hieronder vindt u een aantal specifieke onderwerpen dat betrekking heeft op het Coronavirus, waar van Ardenne & Crince le Roy Advocaten over kan adviseren:

 • NOW en Tozo – 'carrot and stick'
 • Toezicht en handhaving tijdens de coronacrisis
  o Brzo-inspecties
  o Phishing e-mails Inspectie SZW

NOW en Tozo – 'carrot and stick'
De uitbraak van het Coronavirus en de voortdurende maatregelen van het Kabinet om deze uitbraak in te dammen hebben een grote impact op de maatschappij. Naast de impact van deze maatregelen op het dagelijks leven, worden vooral ondernemers en zzp’ers financieel zwaar getroffen door deze maatregelen. Het Kabinet heeft voor ondernemers en zzp’ers een grootscheeps steunpakket in het leven geroepen. De maatregelen die hierbij het meest in het oog springen zijn de loonkostensubsidie (tot 90% van de loonsom) op basis van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de mogelijkheid voor ondernemers of zzp’ers om over de band van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) in aanmerking te laten komen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Het UWV is verantwoordelijk gemaakt voor de uitvoering van de NOW, gemeenten voeren de Tozo uit. Beide regelingen staan inmiddels open voor ondernemers en aanvragen kunnen worden ingediend. Van deze mogelijkheid is ook al gebruikgemaakt door een groot aantal ondernemers. Zo hebben inmiddels ruim 35.000 werkgevers een aanvraag om een loonkostensubsidie ingediend bij het UWV. Dit aantal zal naar verwachting nog (fors) oplopen. Exacte cijfers over de toepassing van de Tozo zijn nog niet beschikbaar.

Het morele appel van het Kabinet op ondernemers is om geen misbruik te maken van deze regelingen. Het Kabinet heeft echter ook zowel het UWV als gemeenten een handhavingsbevoegdheid gegeven en de nodige instrumenten om tot dit handhavend optreden over te gaan. De steunmaatregelen van het Kabinet aan ondernemers zijn dan ook niet vrijblijvend en de verwachting is dat als de Coronastorm is gaan luwen, nadrukkelijk van deze instrumenten gebruik zal worden gemaakt. Ondernemers dienen zich hiervan goed bewust te zijn om problemen in de toekomst te voorkomen.

Met name van belang is dat ondernemers zich realiseren dat op hen zowel onder de NOW als onder de Tozo een inlichtingenplicht rust. Kort gezegd zijn zijzelf verantwoordelijk voor het doorgeven aan het UWV of de gemeente van alle feiten en omstandigheden die van belang zijn voor hun aanspraak op een subsidie of een uitkering. Deze inlichtingenplicht geldt zowel tijdens de aanvraagprocedure als tijdens en na afloop van de aanspraak op een subsidie of een uitkering. De exacte vaststelling van de hoogte van de subsidie of uitkering zal namelijk in veel gevallen pas achteraf (kunnen) plaatsvinden. Schendt een ondernemer deze inlichtingenplicht dan kan terugvordering van de verstrekte subsidie of uitkering volgen en mogelijk een hoge boete. Ook is strafvervolging wegens fraude een mogelijkheid.

Een en ander zal voor ondernemers dan ook de nodige uitvoeringsvraagstukken met zich brengen. Om ondernemers te helpen bij deze uitvoeringsvraagstukken hebben wij een helpdesk opgericht die ondernemers van advies kan voorzien. Zo geven wij met onze helpdesk advies over het hoe en waarom van deze regelingen juist ter voorkoming van problemen in de toekomst. We zien de helpdesk niet alleen als een extra service voor bestaande cliënten, maar we vinden dat ook voor de advocatuur in deze tijd een verantwoordelijkheid is weggelegd om te helpen waar het kan. Zie het maar als een eigen invulling van de publieke verantwoordelijkheid van de advocatuur.

Toezicht en handhaving tijdens de coronacrisis
Ook het houden van toezicht en het handhavend optreden door toezichthouders, wordt door de Coronacrisis bemoeilijkt. Hieronder twee nieuwsberichten in dat kader die relevant kunnen zijn voor de leden van Deltalinqs.

  • Brzo-inspecties
   De reguliere Brzo-inspecties worden vanwege het Coronavirus momenteel niet uitgevoerd. In overleg met individuele bedrijven wordt wel bekeken of vormen van toezicht op afstand mogelijk zijn. Hierbij kan worden gedacht aan telefonische interviews en het digitaal aanleveren van documenten. Bedrijfsbezoeken worden in beginsel opgeschort. Uitzonderingen worden gemaakt in gevallen waarin een ongeval heeft plaatsgevonden. Ook aan bedrijven die zich in het verleden slecht aan de regels hebben gehouden, kan (onverwacht) toch een bezoek worden gebracht. Gegarandeerd wordt dat tijdens deze inspecties de richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen.
  • Phishing e-mails Inspectie SZW
   De Inspectie SZW heeft gewaarschuwd voor phishing e-mails van de ‘Inspectie SZW' die worden gestuurd aan bedrijven. In deze mails wordt aangegeven dat het bedrijf zich niet aan de regels heeft gehouden en dat daarover een klacht is binnengekomen bij de Inspectie SZW. Het betreft niet-bestaande overtredingen. Het is belangrijk om niet te klikken op de links in deze berichten. Op de website van de Inspectie SZW zijn voorbeelden te vinden van dergelijke e-mails.

Masterclass
Op 18 juni 2020 zal er een masterclass over de bestuurs- en strafrechtelijke handhaving bij bedrijfsongevallen gegeven worden. In deze masterclass wordt ingegaan op specifieke casuïstiek en wordt ook aandacht besteed aan de invloed van het Coronavirus op de handhaving. Tevens zullen er tips en tricks gedeeld worden. De masterclass zal worden verzorgd door Samantha Bilgi en Olga de Vries van van Ardenne & Crince le Roy Advocaten. Voor aanmelden klik hier.

Contact
Remco Wijling, tel.: (06) 21 96 37 91 en Robert Crince le Roy, tel.: (06) 51 52 83 20