Deltalinqs Climate Program

Nieuws

2024-05-22

Deltalinqs Academy voor snellere vergunningverlening

In één keer een volledige en correcte vergunningaanvraag voor verduurzamingsprojecten opstellen is voor bedrijven soms best lastig. En dat is zonde, want op die manier lopen projecten vertraging op. Daarom heeft het Deltalinqs Climate Program een subsidieaanvraag gedaan bij het Just Transition Fund. Met deze subsidie willen we een Deltalinqs Academy oprichten, die verschillende cursussen en workshops zal organiseren rondom het vergunningenproces.

2024-05-17

Eerste jaarverslag Versnellingshuis HIC

Het Versnellingshuis Energietransitie Haven Industrieel Complex (HIC) heeft ook in 2023 verschillende bedrijven geholpen om barrières weg te nemen op het gebied van regelgeving, financiën en vergunningen bij verduurzamingsprojecten. Voor het eerst is dit overzichtelijk bij elkaar gebracht in een jaarverslag.

2024-04-25

CO2-opslag en restwarmte centraal tijdens Deltalinqs-bijeenkomst

Om aan de klimaatdoelen van 2030 te voldoen, is CO2-afvang en -opslag een belangrijk hulpmiddel voor veel grote fabrieken in het Rotterdamse havengebied. Woonwijken en kantoren willen warmte van de grote bedrijven om hun klimaatdoelen te halen. Deze twee onderwerpen, met beide een grote infrastructurele component, stonden centraal tijdens een recente bijeenkomst van het Deltalinqs Climate Program.

2024-04-25

Binnenvaart is een cruciale schakel in de Rotterdamse keten

Femke Brenninkmeijer is ambassadeur van LOC 2: Mobiliteit & Duurzaam transport. Dat is een van de vijf ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) binnen het Jaarplan 2024 van het Deltalinqs Climate Program. Daarin bouwen we samen met onze leden en stakeholders aan een nieuwe economie. Femke Brenninkmeijer heeft een jarenlange achtergrond bij het Havenbedrijf van Amsterdam. In haar laatste rol was zij commercieel eindverantwoordelijk voor de maritieme bedrijfsvoering, waaronder de achterlandlogistiek.

2024-04-24

Groot aantal partijen verkent samenwerking voor duurzame warmtevoorziening in Zuid-Holland

Op het World Energy Congress in Rotterdam ondertekenden Aardwarmte Vierpolders, Deltalinqs, EBN, Greenport West-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, InfraCo, Uniper Benelux, WarmtelinQ en Warmte Netwerk Westland een intentieverklaring met als doel het optimaal benutten van havenrestwarmte, aardwarmte en warmteopslag.

2024-04-23

Loopt je verduurzaming stroef? Laat eens wat van je horen!

Hoe kunnen we de verduurzaming van de Nederlandse industrie zo snel mogelijk voor elkaar krijgen? Daarover overleggen verschillende partijen op hoog niveau binnen het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI). We horen nog onvoldoende de stem van de bedrijven zelf, terwijl zij de transitie daadwerkelijk moeten gaan uitvoeren, vindt Clusterregisseur Anne-Marie Spierings. ‘We zouden graag weten welke knelpunten zij tegenkomen bij de verduurzaming.’

2024-04-23

Over de stok, de wortel en de tamboerijn

Je kunt een stok gebruiken om iemand mee te slaan als diegene niet doet wat je wilt, of een wortel voorhouden om diegene te laten doen wat jij wilt. Maar wat we in de energie- en grondstoffentransitie óók nodig hebben is de tamboerijn: een instrument om je visie uit te dragen en goede initiatieven te laten zien en te steunen. Dat vertelde Anne-Marie Spierings onlangs aan leden van de Rotterdamse gemeenteraad.

2024-04-04

Meer elektriciteit uit wind-op-zee nodig in Rotterdam

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) moet meer ambitie tonen als het gaat om toevoer van elektriciteit uit wind-op-zee naar het Rotterdamse havengebied. Dat staat onder meer in de reactie van Deltalinqs op de zogeheten “Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee” (VAWOZ).

2024-04-04

Grote vraagtekens bij eventuele kerncentrales op de Maasvlakte

Deltalinqs zet grote vraagtekens bij de mogelijke komst van kerncentrales op de Maasvlakte. Het ministerie van EZK heeft deze locatie namelijk in onderzoek als alternatief voor Borssele. In een officiële zienswijze hebben we het ministerie laten weten dat hieraan volgens ons een aantal flinke haken en ogen zitten.

2024-03-22

Inspirerende Week van de Circulaire Economie

Deltalinqs-projectleider Circulair Eline van Krimpen is gefascineerd door chemie, en dan vooral de overgang naar circulariteit. "Je moet echt volledig nieuw gaan denken. Je moet kunnen loslaten hoe je momenteel je producten maakt, en nadenken over hoe je dat in de toekomst gaat doen. Circulariteit is echt een systeemverandering."

2024-03-22

Opschaling grondstoffen circulaire plastics

De overstap van plastic dat is gemaakt uit fossiele grondstoffen, naar circulaire plastics, heeft veel klimaatvoordelen. Maar, zo becijferde KPMG, vraag en aanbod van grondstoffen voor circulaire plastics in 2030 lopen fors uiteen. Hoe lossen we dat op? Daarover werden Deltalinqs-leden bijgepraat door Simone van Tongeren (Deltalinqs), Monique de Moel (Havenbedrijf Rotterdam), Mark Intven (VNCI) en Lawrence Bolte (KPMG), tijdens het webinar Circulaire Plastics.

2024-03-22

Samen verduurzamen is bouwen aan onderling vertrouwen

Begin maart is de nieuwe stoomleiding tussen Recycling Kombinatie REKO en Koole Tankstorage Pernis op de Vondelingenplaat geopend. De leiding zorgt voor een vermindering van CO2-uitstoot van 3.000 tot 5.000 ton per jaar. "Ons circulaire productieproces is nu nog efficiënter", zegt REKO-directeur David Heijkoop.