Interactieve kennisoverdracht tijdens webinar ZZS in afval

Interactieve kennisoverdracht tijdens webinar ZZS in afval

Op dinsdag 13 juli organiseerde Deltalinqs samen met buitengewone leden Royal HaskoningDHV en Ploum een webinar over ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen) in afval. Door veranderende wet- en regelgeving hebben steeds meer bedrijven hiermee te maken.

Wat is er veranderd?
Het Nederlandse beleid over zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) is gericht op een veilige en gezonde leefomgeving. Inventarisaties van ZZS van de voorbije jaren richtten zich vooral op emissies naar lucht en water. Over aanwezigheid van ZZS in afval is nog relatief weinig bekend. Het is wenselijk de samenstelling van afval – met in het bijzonder aanwezige ZZS - meer in detail bij de bron boven tafel te krijgen om zo de verwerking van het afval te verbeteren. Dit draagt bij aan circulaire ambities. Op dit gebied zijn dan ook veel veranderingen gaande zoals de toekomstige wijziging van het ‘Besluit melden’ en de voorschriften in de omgevingsvergunning van de ‘ontdoener’ zoals opgelegd door de provincie Zuid-Holland. Hierbij speelt het beleid van de provincie Zuid-Holland een grote rol, op basis waarvan potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (pZZS) uit voorzorg gelijk worden gesteld aan ZZS.

Tijdens het webinar gingen adviesbureau Royal HaskoningDHV en advocatenkantoor Ploum in op de praktische (on)mogelijkheden en de juridische grenzen van dit veranderende landschap. Hierbij werd in algemene zin en aan de hand van praktijkcasussen eerst ingegaan op de uitdagingen die er zijn bij ZZS in afval, zoals de onzekerheid over samenstelling en onzekerheid bij grenswaarde- en concentratiebepalingen. Vervolgens is ingegaan op de inhoud en mogelijke impact van de voorschriften in de omgevingsvergunning van de ontdoener (zoals recent opgelegd door de provincie Zuid-Holland) en over de registratie en rapportage van het gehalte van stoffen in afvalstoffen. Aan het einde werd nog kort stilgestaan bij de toekomstige ontwikkelingen.

We kunnen concluderen dat het onderwerp leeft. Over het doel – terugdringen van ZZS uit de leefomgeving, ook via afval - is iedereen het eens. Over de weg daarnaartoe bestaan verschillende meningen. Tijdens het webinar zijn veel vragen gesteld en was er discussie over de behandelde onderwerpen. We hebben gemerkt dat het onderwerp ‘pZZS’ ook als het gaat om afvalstoffen veel aandacht heeft en dat er sprake is van complexiteit die van invloed is op de bedrijfsvoering van de leden. De lopende discussie en ook de komende ontwikkelingen vanuit de overheid geven reden tot een vervolg op dit webinar. Binnen Deltalinqs is er dan ook veel aandacht voor dit onderwerp en blijven we hierover in gesprek met de betrokken overheden.

Presentatie en opname webinar