PFAS in bodem

PFAS in bodem

In de Deltalinqs Commissie Bodem van 17 september 2019 is het onderwerp ‘PFAS in bodem’ besproken aan de hand van een inleidende presentatie van ons buitengewoon lid Tauw. De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Deze stoffen worden al meer dan 50 jaar toegepast in allerlei alledaagse toepassingen zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica.

PFAS zijn in het milieu terechtgekomen en zitten nu onder andere in de bodem, in bagger en in het oppervlaktewater. Voorbeelden van PFAS zijn GenX, PFOA (perfluoro octanoic acid) en PFOS (perfluoroctaansulfonaten).

Kenmerkend voor deze stoffen is dat ze persistent, mobiel en nauwelijks biologisch afbreekbaar zijn. Bovendien is van verschillende PFAS aangetoond dat ze toxisch zijn, voor de meeste PFAS moet dit nog onderzocht worden. Door het wijdverbreide gebruik van PFAS wordt PFAS in Nederland, en breder in Europa, inmiddels niet alleen bij puntbronnen, maar diffuus verspreid in het milieu aangetroffen.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in juli van dit jaar een ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ gepubliceerd. Met als doel dat op verantwoorde wijze grond- en baggerwerkzaamheden tot uitvoering kunnen worden gebracht. Het handelingskader is vanuit het voorzorgsprincipe terughoudend ingevuld omdat belangrijke onderzoeken nog worden uitgevoerd. Deze terughoudendheid leidt tot scherpe normeringen en onzekerheid bij onder andere verwerkers waardoor grond- en baggerwerkzaamheden ernstig stagneren en bouwprojecten vastlopen.

De aanwezige bedrijven gaven aan dat projecten vastlopen. Zij kunnen de grond niet kwijt omdat verwerkers het niet meer aannemen en dienen de grond zelf (tijdelijk) op te slaan wat beperkt mogelijk is. Ondervindt uw bedrijf ook problemen met PFAS, dan kunt u contact opnemen met Carla Jong.