Nieuw coalitieakkoord: veel intenties, zorgen over uitvoering

Nieuw coalitieakkoord: veel intenties, zorgen over uitvoering

Deltalinqs verwelkomt het coalitieakkoord, maar vraagt om duidelijkheid, daadkracht en  focus. Of op z’n Rotterdams: veel mooie woorden; nu effectieve daden!

Wel plaatst Deltalinqs diverse kanttekeningen bij de voorstellen. “Wat we nu nodig hebben is slagkracht. Wij zijn tevreden met de richting, maar de ondernemers in de haven en industrie van Rotterdam hebben nu duidelijkheid, daadkracht en focus nodig. Het nieuwe kabinet zal direct moeten laten zien dat ze in staat is de regie te nemen en te houden. Wij gaan daarom graag in dialoog met het nieuwe kabinet om de coalitieplannen die de ondernemers in de mainport Rotterdam raken, snel effectief te laten zijn”, zegt Victor van der Chijs. 

De ambitie in het coalitieakkoord om ‘de meest concurrerende economie van de wereld in 2030 te zijn’ wordt vanzelfsprekend omarmd. Evenals de zinsnede dat de ondernemers en het vestigingsklimaat worden versterkt en gestimuleerd met een duidelijke strategie en een maakindustrie die vooroploopt inclusief een stabiel en voorspelbaar ondernemingsklimaat. Van der Chijs: “Ook hier goede intenties, maar het gaat om de uiteindelijke daden.”

Hieronder puntsgewijs de reactie van Deltalinqs op de coalitievoorstellen:

Klimaat

  • Gerichte groene industriepolitiek is gewenst. Echter voor het opschalen is voor ondernemers in de mainport Rotterdam, die reeds forse stappen zetten, meer investeringszekerheid nodig.
  • Publiek-private samenwerking in het fonds voor wetenschap en onderzoek is zeer zinvol; in Rotterdam wordt dit al toegepast.
  • Er is nog heel veel onzeker: zoals de benutting van Europese fondsen en subsidies, de groene waterstofverplichting voor de industrie en de toekomstige inzet van het Groeifonds.
  • De focus bij de energietransitie moet meer gericht worden op een Europese infrastructuur en idem voor een gelijk speelveld.

Stikstof

  • Eindelijk wordt de stikstofcrisis in een bindend coalitieakkoord geadresseerd met een structurele aanpak en een ruimhartig Transitiefonds. Teleurstellend is echter dat er onvoldoende oplossing voor korte termijn wordt voorgesteld. Dat is hoogstnoodzakelijk voor een effectieve energietransitie in de mainport Rotterdam.

Onderwijs en arbeidsmarkt

  • Er moet veel meer aandacht komen om de knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen. Anders komt de energietransitie schokkend tot stilstand. De vele plannen voor investeringen in het onderwijs zelf en de relatie onderwijs-arbeidsmarkt worden onderschreven, maar Deltalinqs vraagt om meer urgentie.

Logistiek en infrastructuur

  • Het grote belang van de mainport Rotterdam voor het verdienvermogen van Nederland wordt onvoldoende onderschreven. De ambitie om de noodzakelijke investeringen in beheer en onderhoud van de infrastructuur te prioriteren, verdient steun. De invoering van rekeningrijden moet hand-in-hand gaan met de realisatie van meer collectief en OV-vervoer in de mainport Rotterdam.

Integriteit

  • Meer geld voor het bestrijden van criminaliteit en het verhogen van veiligheid zijn noodzaak en worden gesteund. De focus op effectieve publiek-private samenwerking wordt daarbij gemist, evenals het benadrukken van de ketenbenadering en dan met name het (recreatief) gebruik van drugs.
  • Het versterken van de mogelijkheden om gegevens uit te wisselen ten behoeve van een effectievere screening is een goede zaak.

Onze uitgebreide reactie met meer achtergrondinformatie is hier te vinden.