Eerste Deltalinqs-webinar: De Omgevingswet is in opkomst

Eerste Deltalinqs-webinar: De Omgevingswet is in opkomst

Vanwege de huidige Coronamaatregelen heeft Deltalinqs het aanbod van Leren & Inspireren uitgebreid met een online programma. Onze webinars, met sterk inhoudelijke sprekers, spelen in op actuele onderwerpen. Het eerste webinar ‘Omgevingswet’ met Tauw van 20 april jongstleden is door 55 deelnemers zeer goed ontvangen.

Omgevingswet
Het huidige omgevingsrecht is erg breed en verbrokkeld in vele wetten en in de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). De nieuwe Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Zo worden 26 wetten één grote wet, zestig AMvB vier AMvB en 75 ministeriële regelingen één omgevingsregeling.

Wat zijn de belangrijkste verschillen?
Tijdens het webinar van 20 april 2020 gaven Rosalie Geerlinks en Peter Stufkens namens ingenieurs- en adviesbureau Tauw antwoord op deze vraag. Het webinar was er om bedrijven inzicht te geven in de nieuwe wet en het in kaart brengen van de belangrijkste verschillen tussen de nieuwe Omgevingswet ten opzichte van de huidige Wabo – milieuwetgeving.

Opheffen legesverbod
In de nieuwe Omgevingswet wordt het legesverbod voor milieuvergunningen opgeheven. Aanleiding van het opheffen van het legesverbod is dat het merendeel van de activiteiten legesplichtig zijn en milieuactiviteiten niet. Dit kan binnen één vergunningaanvraag optreden. Naar verwachting gaat het heffen van leges het bedrijfsleven tot 24,9 miljoen euro kosten. Het heffen van leges heeft mogelijk effect op marktwerking voor kleine en middelgrote bedrijven. Verder heeft het heffen van leges tijdelijk effect op de marktwerking voor bedrijven die een nieuwe vergunning aanvragen of een oude vergunning moeten actualiseren. Het advies luidt ook als volgt: als je een revisie of veranderingsvergunning wilt aanvragen, doe dat voor de nieuwe Omgevingswet haar werking heeft. Dat scheelt veel leges.

Onlosmakelijkheid ‘losgelaten’
Omdat de omgevingsvergunning op grond van de Omgevingswet op veel activiteiten toeziet, is de eis van onlosmakelijkheid in de Omgevingswet ‘losgelaten’. Hierdoor kunnen weer losse trajecten voor bouw en milieu worden aangevraagd. Ook vervalt de gefaseerde aanvraag.

Participatie
Participatie is altijd vormvrij en niet verplichtgesteld. Participatie is geen reden om een vergunning te weigeren. De noodzaak van participatie hangt af van de impact door de verandering op de omgeving. Bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten is participatie echter wel verplichtgesteld. Voor het opstellen van omgevingsplannen en visies zullen overheden verplicht zijn gebruik te maken van participatie. Wij willen bedrijven adviseren om hier actief in te participeren zodat de bedrijfsbelangen goed worden opgenomen.

Financiële zekerheid
Ook financiële zekerheid is net als, leges voor milieuvergunningen, een herintreder in de nieuwe Omgevingswet. Tussen 2003 en 2009 werd financiële zekerheid geregeld in het Besluit financiële zekerheid milieubeheer. Wat nieuw is, is de groep van bedrijven en activiteiten waarvoor dit gaat gelden. De Omgevingswet regelt de financiële zekerheid bij activiteiten die significant nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving kunnen hebben. Het doel is de financiële risico’s voor de maatschappij af te dekken. Het omgevingsbesluit wijst de vergunningplichtige activiteiten aan waarbij het bevoegd gezag in een omgevingsvergunning de financiële zekerheid kan of moet opnemen. Bevoegd gezag moet bij het vaststellen van de financiële zekerheid rekening houden met een aantal criteria. Zo beoordeelt het bevoegd gezag of de gewenste financiële zekerheidstelling in verhouding staat tot de kosten voor het bedrijf.

Naast deze verschillen is het overgangsrecht nog besproken en toegelicht. Hierbij is het van belang om te bepalen of jouw inrichting een complex bedrijf betreft of niet. Voor complexe bedrijven verandert er weinig. Overige bedrijven moeten goed kijken naar welke milieubelastende activiteiten vergunningplichtig zijn, welke niet-vergunningplichtig zijn en onder de algemene regels vallen. Ook moeten overige bedrijven goed kijken welke activiteiten niet milieubelastend zijn. In de basis blijft de huidige vergunning van toepassing en worden voorschriften die op niet-vergunningplichtige activiteiten van toepassing zijn als maatwerkvoorschrift gezien. Hier is het verstandig om te kijken of de maatwerkvoorschriften strenger of soepeler zijn dan de algemene regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving.

Volgend webinar
Na de bijeenkomst hebben we positieve berichten ontvangen: "Heel efficiënt zo, voor mij mag dit ook na de Coronamaatregelen zo doorgaan." "Kort en krachtig. Top!" "Het was duidelijk en goed te doen. Scheelt een hoop tijd zo!"

Het volgende webinar op 14 mei 2020 wordt samen met Antea georganiseerd en gaat over de invoering van de 'Wet kwaliteitsborging voor het bouwen' (Wkb) op 1 januari 2021.