Workshop Wet open overheid (Woo)

Workshop Wet open overheid (Woo)

Samen met ons buitengewoon lid SluisWest Advocaten organiseerden wij op 19 juni jl. een workshop over de impact van de Wet open overheid (Woo). Die wet regelt dat alle informatie bij overheidspartijen - zoals de gemeente, ministeries, DCMR en de Arbeidsinspectie - kan worden opgevraagd door iedereen die dat maar wil. 

Dat gaat niet alleen om de meer officiële documenten, maar ook ieder mailtje of appje dat daar komt te liggen. Cornelis van der Sluis ging uitvoerig in op deze materie en kon mooi inspelen op enkele uitdagingen in de praktijk waar de aanwezigen nu of in het verleden tegenaan zijn gelopen.

Met name het feit dat milieu-informatie eerder openbaar moet worden gemaakt, springt in het oog bij de Woo. Helemaal ver gaat de Woo als het gaat om zogeheten emissiegegevens: die moeten altijd openbaar worden gemaakt, zelfs als het gaat om bedrijfsgevoelige informatie. Cornelis maakte duidelijk dat hierbij niet alleen gedacht kan worden aan het 'getal' dat mag worden uitgestoten of mag worden geloosd, maar dat het ook gaat om daarmee samenhangende informatie zoals soms afzetgegevens, de locatie van een installatie, et cetera.

Een ander belangrijk fenomeen dat de Woo introduceert - als we het vergelijken met diens voorganger, de meer bekende Wet openbaarheid van bestuur - is dat de wet op termijn overheden gaat verplichten om informatie zonder verzoek van iemand openbaar te maken: actieve openbaarmaking. Dat raakt de aanwezige leden mogelijk direct, nu het ook gaat om informatie die de overheid over hun bedrijf heeft verzameld.

Kortom, het was een zeer leerzame en informatieve middag waarbij menigeen met meer bewustzijn, ook van de impact van de Woo op de dagelijkse contacten met overheidspartijen, is weggegaan.

Presentatie SluisWest Advocaten