Webinar Kaderrichtlijn water: 'Komt er na een stikstofcrisis nu ook een watercrisis?'

Webinar Kaderrichtlijn water: 'Komt er na een stikstofcrisis nu ook een watercrisis?'

Het eerste webinar vanuit onze nieuwe studio aan de Waalhaven was dinsdag 14 november een feit. Het webinar ging over de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Europese richtlijn over waterkwaliteit. Dit webinar had Deltalinqs samen georganiseerd met buitengewoon lid NautaDutilh en Havenbedrijf Rotterdam en VNO-NCW verleenden eveneens een bijdrage.

De KRW popt al regelmatig op in het nieuws: komt er na een stikstofcrisis nu ook een watercrisis? De Kaderrichtlijn Water stelt eisen aan de waterkwaliteit. Uiterlijk 2027 moet aan deze eisen voor waterkwaliteit worden voldaan. Per 1 januari 2024 gaan er al striktere eisen gelden voor de oppervlaktewatertemperatuur waarop lozingen plaatsvinden. Tijdens het webinar zijn 90 leden in ruim een uur bijgepraat over wat de KRW betekent voor de Rotterdamse haven- en industriële bedrijven en hoe zij ervoor kunnen zorgen dat hun bedrijf zich goed voorbereidt.

Juridisch kader
Iris Kieft, advocaat bij NautaDutilh zette in haar presentatie heel helder het juridisch kader neer: "2027 is een harde deadline, sinds 2015 is de inwerkingtreding al twee keer met zes jaar verlengd. Er is reden tot zorg want de waterkwaliteit in Nederland staat er niet goed voor. Nederland bungelt in Europa onderaan de lijstjes." Het gaat hier om een resultaatsverplichting. Grond- en oppervlaktewateren dienen in 2027 in ‘goede staat’ te verkeren. Voor oppervlaktewater is dat zowel de chemische (vervuilende stoffen in het water) als ecologische kwaliteit (goede omstandigheden voor plant en dieren). Daarnaast gelden er specifieke doelen voor beschermde gebieden, waaronder Natura 2000- en drinkwatergebieden. Daarbij is er het verbod op achteruitgang waarbij de staat van het oppervlaktewater in ieder geval niet achteruit mag gaan. Tenslotte ging zij in op wat voor risico’s dit met zich meebrengt voor de huidige lozingsvergunningen en voor nieuwe activiteiten bij bedrijven. Indien het komt tot verzoeken tot intrekking van de lozingsvergunning dan is het belangrijk dat een bedrijf dat nog niet kan voldoen aan de verplichtingen wel kan aantonen er alles aan gedaan te hebben.

De Rotterdamse situatie
Marc Eisma, adviseur water bij het Havenbedrijf Rotterdam, ging in op de specifieke situatie van de Rotterdamse waterlichamen: "Rotterdam is het bezingputje van de Rijn. Vandaar dat het Havenbedrijf zich al sinds de jaren 80 inzet om tot bovenstroomse bronaanpakken te komen. Onder andere door samenwerking binnen industrieconvenanten met Duitsland en Zwitserland. Dat heeft geleid tot een sterke verbetering van de waterkwaliteit." Met een blik op de huidige situatie van de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas ziet het ernaar uit dat in Rotterdam niet kan worden voldaan aan de chemische en ecologische kwaliteitsnormen en wel aan de biologische. Bedrijven kunnen aan de hand van de analyses hun lozingsvergunning ernaast leggen en zien waar hun knelpunten zitten.

Landelijk KRW-actieprogramma bedrijven
Jan Fokkens (VNO-NCW) lichtte vervolgens het landelijk KRW-actieprogramma chemische stoffen bedrijven Water toe. Dit gesubsidieerde programma heeft als doel dat bedrijven in 2027 aan de normen kunnen voldoen. Jan: "Maar de bedrijven kunnen dit niet alleen, daar hebben we de overheid en met name Rijkswaterstaat en de waterschappen bij nodig. En dan is het nog de vraag of we het gaan redden. Ga zelf aan de slag! Kijk goed naar je vergunningen en zorg dat deze up-to-date is. We proberen het te halen en we hopen jullie erbij te kunnen helpen, zodat we in 2027 niet stil komen te staan vanwege allerlei rechtszaken en kijk ook verder: in 2035 komen er PFAS bij en in 2050 geldt zero pollution."

Deltalinqs commissie water
Carla Jong sluit het webinar af met: "Alle zeilen bij tot aan 2027!" en geeft aan dat we vanuit Deltalinqs actief betrokken zijn bij het landelijke KRW-actieprogramma. Binnen Deltalinqs wordt in de commissie water onderling kennis gedeeld en de inzet van Deltalinqs besproken. Rijkwaterstaat neemt ook deel aan dit overleg. Carla (contactgegevens aan de rechterzijde) nodigt de leden uit zich aan te sluiten en zo op de hoogte te blijven van de voortgang op dit dossier.

Beschikbare presentaties
Presentatie NautaDutilh
Presentatie Havenbedrijf Rotterdam
Presentatie VNO-NCW

Webinar terugkijken? Klik hier.