Q&A-ontbijt Milieu en Duurzaamheid

Q&A-ontbijt Milieu en Duurzaamheid

Tijdens het Q&A-ontbijt nam beleidsadviseur Carla Jong de leden mee in haar domein milieu en duurzaamheid. Met als strategisch uitgangspunt 'Ruimte voor ondernemen binnen een gezonde en veilige omgeving' zet Deltalinqs zich in voor voldoende fysieke- en milieugebruiksruimte door te lobbyen voor realistische, werkbare wet- en regelgeving.

Ook de dialoog met de omgeving is daarbij belangrijk want bevoegdheden voor ruimtelijke ordening worden meer lokaal. Bovendien wordt er vaak ingezet op gebiedsgerichte oplossingen waarbij rekening wordt gehouden met het specifieke karakter van de mainport Rotterdam.

Binnen het domein zijn verschillende commissies actief en de meest actuele onderwerpen die daar op de agenda staan, zijn besproken zoals Stelsel herziening Omgevingswet, Beleid Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), Stikstofdepositie (NOx), PFAS, Modernisering omgevingsveiligheid, Omgevingsvisies, Publicatiereeks gevaarlijke stoffen nieuwe stijl (PGS-NS), Gebiedsgerichte aanpak Botlek e.v. (bodem en grondwater), woningbouwlocaties, waterveiligheid, faunabeheerplan (meeuwen), actualisatie geluidmanagement HIC en We-nose netwerk.

Jolize Lautenbach, advocaat bij NautaDutilh, ging daarna dieper in op de laatste ontwikkelingen en ervaringen in de prangende en politieke dossiers van PAS en PFAS. Aan de hand van enkele stellingen vond met de deelnemers uit de zaal ook een nuttige discussie plaats over deze onderwerpen. Ook de mogelijkheden en uitdagingen van een koepelgedachte in het Rijnmondgebied kwamen ter sprake, nu en onder de nieuwe Omgevingswet.