(p)ZZS Beleid – Praktijk – Toekomst

(p)ZZS Beleid – Praktijk – Toekomst

Op 25 juni 2020 hebben Sabine van Paassen en Christiaan van Daalen van buitengewoon lid Royal HaskoningDHV een webinar verzorgd over (p)ZZS. Het grote aantal deelnemers is achtereenvolgens meegenomen in het beleid, de praktijk en de toekomst van dit bewogen onderwerp.

Het beleid
Het ZZS-beleid is erop gericht om prioritaire stoffen uit de leefomgeving te weren of tenminste beneden een verwaarloosbaar risiconiveau te brengen. Voor lucht, water, afval en bodem gelden voor ieder specifieke regels als het om deze stoffen gaat. De Nederlandse lijsten met ZZS en (p)ZZS veranderen regelmatig. Het voorbeeld van GenX toont aan hoe snel dit kan gaan: in 2016 was het een gevaarlijke stof, in 2018 werd het een (p)ZZS en in 2019 is het als ZZS aangemerkt. Het beleid van Zuid-Holland stelt (p)ZZS gelijk aan ZZS. Dit leidt tot de nodige impact en discussie. Daarbij zorgt de decentralisatie en de toenemende aandacht voor gezondheid onder de Omgevingswet voor meer lokale aandacht voor (p)ZZS. Royal HaskoningDHV roept op tot maatwerk op basis van stofeigenschappen, specifiek gebruik en de te verwachten ontwikkeling in de status van de stof.

De praktijk
Onder het kopje praktijk werd ingegaan op identificatie, inventarisatie, toetsing en maatregelen. In de praktijk blijkt het lastig te zijn om tot een goede identificatie en volledige inventarisatie van (p)ZZS te komen. Niet voor alle stoffen zijn eenduidige normen vastgesteld, waardoor ook de toetsing veelal complex is. Een benadering van kosteneffectiviteit kan leiden tot maatregelen met forse investeringen.

ZZS zal zowel bij verandering als revisie van de omgevingsvergunning aan de orde komen. Bij wijziging van de status van een stof kan het bevoegd gezag de vergunning ook met een ambtshalve wijziging aanpassen. Daarmee is een omgevingsvergunning voor bedrijven geen waarborg dat zij op langere termijn geen aanvullende maatregelen hoeven te treffen.

De toekomst
In het laatste deel van de presentatie zijn de bedrijven opgeroepen om hun toekomststrategie niet te baseren op de huidige (p)ZZS-regelgeving. Wetgeving volgt de maatschappelijke ontwikkelingen en het maatschappelijke speelveld is volop in beweging. De aandacht voor gezondheid van medewerkers en omwonenden, de keten en de transitie naar een circulaire economie zijn aanjagers van die veranderingen. Met een (p)ZZS-radar kijken we vooruit en dat kan bedrijven helpen bij investeringsbeslissingen en een strategisch toekomstperspectief.

Samengevat de belangrijkste boodschap:
1. Weet wat je aan stoffen hebt.
2. Uitvoering in de praktijk is maatwerk.
3. Toekomst ligt op maatschappelijk speelveld.

Ronald van Ieperen heeft vanuit de DCMR een update gegeven met betrekking tot de lopende en de ophanden zijnde uitvragen naar de inventarisatie van (p)ZZS bij bedrijven. Tenslotte heeft Carla Jong de lobby-activiteiten en de visie vanuit Deltalinqs toegelicht. Op deze manier hebben de leden in ruim een uur een mooi compleet beeld gekregen.

Voor vragen over het webinar kunt u contact opnemen met: Sabine van Paasse, Christiaan van Daalen, Peter de Waard of Ronald van Ieperen.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om deel te nemen aan dit webinar, een opname hiervan is terug te luisteren via deze link.

Deltalinqs gaat in het najaar weer aan de slag met een serie webinars en roept de leden op om met suggesties te komen en een e-mail te sturen naar Jacqueline Pronk.