Positie en rol HSE in een toekomstbestendig bedrijf

Positie en rol HSE in een toekomstbestendig bedrijf

HSE-onderwerpen (Health, Safety and Environment) bepalen steeds meer de toekomstbestendigheid van een bedrijf. Dat vraagt bij een groeiend aantal bedrijven om een meer strategische rol en positie van HSE binnen het bedrijf. Peter de Waard en Kornelis Jorna van het buitengewoon lid Royal HaskoningDHV hebben met onze overleggroepen milieu en veiligheid in januari een online werksessie gehouden over de positie en rol van de HSE-manager.

De inhoud van de wet- en regelgeving heeft zich in de loop der jaren verbreed van in eerste instantie hinder en overlast onder de Hinderwet naar integrale omgevingsaspecten onder de aanstaande Omgevingswet. De milieugebruiksruimte (zoals geluid-, risico-, of stikstofdepositieruimte) wordt steeds schaarser en dat leidt tot complexe vraagstukken. Het gaat niet alleen meer over de directe omgeving maar ook over nationale en mondiale effecten. Denk daarbij aan Europese richtlijnen en het Klimaatakkoord van Parijs. Anderzijds is er juist ook meer invloed vanuit de directe omgeving. Onder de Omgevingswet krijgen lagere overheden meer te zeggen over normen en krijgt participatie met belanghebbenden een prominente rol. Dit maakt het nodig om in de goede relatie met omwonenden en de omgeving van het bedrijf te investeren.

De rol van HSE binnen het bedrijf is in de afgelopen decennia langzamerhand veranderd. In eerste instantie begon dit vanuit een controlerende rol waarin de HSE-manager milieu en veiligheid intern als politieagent optrad. Vervolgens is de rol steeds meer faciliterend geworden, waarbij de focus ligt op verantwoordelijkheid ‘in de operatie’ en het organiseren van de HSE-taken. De controlerende en faciliterende rol van HSE zijn nog steeds nodig in bepaalde situaties, maar daarnaast komt er meer behoefte aan een meer strategische en proactieve rol van HSE. Een HSE-manager die de consequenties van wet- en regelgeving voor de ontwikkelingen van zijn of haar bedrijf kan overzien en deze tijdig intern op het juiste niveau kan aankaarten. HSE-thema’s hebben steeds meer invloed op de toekomstbestendigheid van een bedrijf en dit heeft invloed op de rol en positie van HSE binnen het bedrijf.

Resultaat werksessie
Het was voor de deelnemers een mooi moment voor reflectie over hun eigen rol als HSE-manager in vergelijking met die van de anderen. Daarbij was het een feest der herkenning met verschillende casussen uit de praktijk. De strategische positie van HSE wordt binnen de grotere bedrijven en de koplopers herkend. De verwachting is wel dat voor veel andere bedrijven waar dit nog niet of minder het geval is maar wel van strategisch belang, HSE zich ook meer met de toekomst van het bedrijf gaat bemoeien. Daarmee mogen zoals gezegd de controlerende en faciliterende rol van de HSE-afdeling niet komen te vervallen.

Kortom het doorontwikkelen van de positie van HSE binnen het bedrijf en het investeren in de relatie met de omgeving worden als essentieel gezien voor een toekomstbestendig bedrijf. Deelnemen aan commissies en werkgroepen en onderdeel zijn van het regionale Deltalinqs-netwerk, met goede relaties met lokale en nationale partners, wordt daarbij als een grote meerwaarde gezien. 

RoyalHaskoning.jpg