Consultatie CO2-heffing

Consultatie CO2-heffing

In het Klimaatakkoord werd al aangekondigd dat er een CO2-heffing moet komen om de CO2-reductiedoelen sneller te kunnen realiseren. Momenteel is een wetsvoorstel in de maak waarin de CO2-heffing voor de industrie wordt uitgewerkt. Deltalinqs Climate Program heeft verbetersuggesties voor het huidige voorstel en de timing.

De bedrijven verenigd in het Deltalinqs Climate Program onderschrijven de klimaatdoelen nadrukkelijk en zijn investeringen aan het voorbereiden of uitvoeren waarmee deze doelen gehaald kunnen worden. De inzet op deze projecten gaat ook nu door, maar de Coronacrisis zal effect hebben op de bedrijven en de mogelijkheden die ze hebben. Terecht wordt dit punt ook genoemd door de opstellers van de regeling. Volgens de Ministeries van EZK en Financiën is de vormgeving van de heffing er bovendien op gericht te borgen dat het gelijke speelveld met omringende landen zo min mogelijk wordt aangetast. Toch is het voorstel voor de heffing voor verbetering vatbaar, ook gezien de onzekerheid die de Coronacrisis met zich meebrengt.

Rekening houden met de Coronacrisis bij het vaststellen van dispensatierechten
Bedrijven krijgen door de reductiefactor van 1,2 bij de start relatief veel dispensatierechten ten opzichte van de feitelijke uitstoot. Deze dispensatierechten kunnen echter niet worden meegenomen naar een volgend jaar. Daarbij is het de bedoeling dat de reductiefactor lineair af gaat nemen, terwijl het bedrijfsleven nu door een ongekende productiedip gaat (met als positieve bijkomstigheid een CO2-uitstootdip). Wij vragen hierbij om aandacht voor de impact op de concurrentiepositie bij de herijkingsmomenten.

Vrijstelling op industriële restwarmte voor het grotere CO2-reductiedoel
Door de CO2-heffing te heffen over restwarmte wordt het voor de industrie minder aantrekkelijk om warmte uit te koppelen. Deltalinqs vindt dit een gemiste kans. Ten behoeve van het algehele CO2-reductie doel zouden besparingen in de gebouwde omgeving ook mee moeten kunnen tellen voor het reductiedoel van de industrie.

Houd rekening met de juiste randvoorwaarden
Of het nu gaat om elektrificatie, het benutten van restwarmte, het afvangen van CO2 of de omslag van aardgas naar waterstof, zonder de beschikbaarheid van de juiste infrastructuur wordt het voor de industrie lastig om de gewenste investeringen te doen. Het kan verstandig zijn om een dispensatieregeling in te stellen voor bedrijven waar de infrastructuur niet op tijd klaar voor is.

Reageer!
Deltalinqs zal dan ook op verschillende manieren deze visie onder de aandacht brengen en met input van onze leden. Wilt u dat wij uw verbeterpunt meenemen in onze reactie? Mail dan naar kuipers@deltalinqs.nl. Tot en met 29 mei kan ook direct gereageerd worden op de heffing, via https://www.internetconsultatie.nl/co2heffingindustrie.