Webinar Waterveiligheid in de Rotterdamse haven

Webinar Waterveiligheid in de Rotterdamse haven

Alleen door samen te werken, beschermen we de haven tegen overstromingen. Dat was het credo van het webinar over de waterveiligheid van de Rotterdamse haven, georganiseerd door het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs op dinsdag 20 september.

Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en neemt de kans op overstromingen in de Rotterdamse haven toe. Ondanks de hoge ligging van de haventerreinen en de gedeeltelijke bescherming door keringen, kunnen terreinen en toegangswegen wel degelijk overstromen. Het Rotterdamse havengebied ligt buitendijks en dat betekent dat niet de overheid verantwoordelijk is maar de gebruikers van het gebied zelf. In dit webinar kregen de leden informatie over de maatregelen, de strategie en de verantwoordelijkheden van betrokkenen in de haven.

Adaptatiestrategieën havengebieden
Marc Eisma, adviseur water van het Havenbedrijf Rotterdam, gaf een presentatie over de adaptatiestrategieën die in het kader van het Deltaprogramma Rijnmond en Drechtsteden zijn opgesteld. Door het grote economische belang en de aanwezigheid van vitale en kwetsbare bedrijven binnen het havengebied is het belangrijk om tijdig rekening te houden met een stijgende zeespiegel als gevolg van klimaatverandering en hier maatregelen voor te nemen. De laatste inzichten laten een bandbreedte van +30 cm tot +120 cm zeespiegelstijging in 2100 zien. Hiermee neemt de kans op schade door overstromingen in de tijd toe. Het Havenbedrijf  en de gemeente Rotterdam hebben met belanghebbenden waaronder Deltalinqs en experts gewerkt aan een aanpak per havengebied: de adaptatiestrategieën. Zodat alle partijen in de haven op tijd de juiste en kosteneffectieve maatregelen kunnen nemen. Welke maatregel het meest effectief is, verschilt per locatie en bedrijfstype. Dit kunnen fysieke maatregelen zijn, zoals lokale verhogingen of het waterbestendig maken van kwetsbare assets en installaties. Bekijk de risico’s en maatregelen op: portofrotterdam.com/waterveiligheid.

Verantwoordelijkheden bedrijven
Betty Zaaijer, compliance manager bij Vopak, ging in op hoe het bedrijf waterveilig blijft. Zij hebben de risico’s in kaart gebracht en treffen schadebeperkende maatregelen. Een belangrijk inzicht dat zij met de Deltalinqs-leden deelde was dat ook als je eigen bedrijfsterrein niet overstroomt, er toch veel schade kan zijn als gevolg van wateroverlast omdat nutsvoorzieningen kunnen uitvallen of toegangswegen niet meer bereikbaar zijn. Zij pleitte dan ook voor een gezamenlijk gebiedsnoodplan met afspraken over evacuatie en het gecontroleerd afschakelen en weer opstarten van bedrijfsactiviteiten. Een van de aanbevelingen in de adaptatiestrategie.

Lopend proces
Carla Jong, beleidsadviseur milieu en duurzaamheid bij Deltalinqs, sloot het webinar af en benadrukte dat het nog een lopend proces is. "Bewustwording bij onze leden over hoe het gesteld is met de waterveiligheid is van groot belang," vandaar dit webinar. "Met de regiopartners zullen we verder in gesprek gaan over de gezamenlijke uitvoering van de adaptatiestrategieën waaronder een gebiedsnoodplan. Binnen Deltalinqs zal dit vervolg krijgen binnen de commissies water en de Wepav."

Beschikbare presentaties en YouTube-opname