Masterclass Vervoersmanagement

Masterclass Vervoersmanagement

In april 2019 haalde de Raad van State een streep door het vervoersmanagement zoals de Rotterdamse bedrijven het kenden. Voorschriften werden geschrapt en uit de vergunning gehaald. Vervoersmanagement komt echter terug en mogelijk sneller dan verwacht. De overheid biedt bedrijven nu de kans om het nieuwe beleid mede vorm te geven.

Vervoersmanagement
Tijdens de masterclass 'Vervoersmanagement, wat nu?’ op 12 februari jongstleden gaf Nick van den Heijkant, namens ingenieurs- en adviesbureau DGMR, het advies om deze kans met beide handen aan te grijpen. Op die manier kunnen bedrijven zich goed voorbereiden op de toekomst met passend vervoersmanagement. De masterclass was gericht op het verkrijgen van meer inzicht in de gevolgen en mogelijkheden voor bedrijven, wanneer zij geconfronteerd worden met vervoersmanagement.

Vervoersmanagement gaat over een efficiënte organisatie van vervoersstromen, gericht op het behalen van milieuwinst en gelijktijdig aanpakken van mobiliteitsproblemen. Waar de focus in de jaren 80 nog lag op het aanpakken van de mobiliteitsproblemen en de filedruk, is de nadruk sinds begin 21e eeuw komen te liggen op het reduceren van de negatieve milieueffecten van het vervoer. Na opname in de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit leidde dit in 2017 tot de Handreiking Vervoersmanagement, met een directe opname in de vergunningvoorschriften van vele bedrijven.

Negatieve milieueffecten
De vraag is of het opleggen van voorschriften en de verplichte toepassing en uitvoering van vervoersmanagement noodzakelijk is. Een blik op de wereld om ons heen laat zien dat vervoersmanagement al op tal van manieren wordt toegepast. We carpoolen, rijden met verlengde vrachtwagencombinaties, verzorgen onze stadsdistributie elektrisch en zowel op de eilanden als in de alpen zijn dorpen geheel autovrij.

De uitspraak van de Raad van State van 17 april 2019 over het Erasmus MC heeft echter de houdbaarheid van het beleid ter discussie gesteld. Met een inperking van het gebruik van vervoersmanagement en het beperken van de reikwijdte, kon gesteld worden dat het vervoersmanagement ten dode was opgeschreven.

De werkelijkheid is echter anders. Goed vervoersmanagement is nu eenmaal een zeer adequaat middel om negatieve milieueffecten terug te dringen. Door de overheid is en wordt dan ook hard gewerkt aan de wederopstanding van het vervoersbeleid. Op 28 januari 2020 is hiervan de eerste stap gepresenteerd met de publicatie van de ‘definitieve’ versie van de Handreiking Vervoersmanagement. Met andere woorden, vervoersmanagement komt terug en het is tijd dat bedrijven zich goed voorbereiden.

Omgevingsplannen
Uit gesprekken met de DCMR is naar voren gekomen dat hard wordt gewerkt aan een nieuwe implementatie. Gesproken wordt over de invoering van normwaarden voor goederenvervoer, erkende maatregelenlijsten voor personenvervoer en opname van vervoersmanagement in omgevingsplannen onder de nieuwe Omgevingswet. Er is echter geen sprake van eenrichtingsverkeer. De DCMR biedt nadrukkelijk de ruimte en mogelijkheden aan Rotterdamse bedrijven om samen met het bevoegd gezag invulling te gaan geven aan de reikwijdte en toepasbaarheid van het nieuwe beleid. Ingenieurs- en adviesbureau DGMR is sterk van mening dat dit een kans is die met beide handen moet worden aangepakt. Een kans om het heft in eigen handen te nemen en sturing te geven aan de toekomst.

De DCMR wordt uitgenodigd voor het Deltalinqs-platform Arbo, Gevaarlijke stoffen en Milieu van 26 mei 2020 om met de leden over de implementatie van de Handreiking Vervoersmanagement te praten.