Stikstofproblematiek raakt ook Mainport Rotterdam

Stikstofproblematiek raakt ook Mainport Rotterdam

De uitspraak van de Raad van State inzake de Programmatische Aanpak Stikstof heeft ertoe geleid dat er veel projecten acuut tot stilstand zijn gekomen. Er is sprake van een landelijke crisis. De vergunningverlening ligt al maanden stil en er is weinig handelingsperspectief. Zo ook in het Rotterdamse haven- en industriecomplex.

Eric van der Schans van het Havenbedrijf Rotterdam noemde het vraagstuk een politiek en bestuurlijk ingewikkelde opgave. De problematiek bij de boeren en de bouwvakkers is zichtbaar, maar voor de industriële bedrijven is dit niet het geval. Echter ook voor hen staat de vergunningverlening stil. De stikstofbijdrage vanuit de industrie is echter zeer gering en bedrijven voldoen veelal aan de best beschikbare technieken (BBT). Dit maakt het lastig om de stikstofuitstoot nog verder terug te brengen.

Wat er qua vergunningverlening op dit moment mogelijk is werd door Jacqueline Lamé (DCMR) toegelicht. De op 10 oktober 2019 gepubliceerde beleidsregel Stikstof van de Provincie Zuid-Holland is leidend. Echter, hierbinnen zijn de mogelijkheden beperkt. Sandro Janssen (Royal HaskoningDHV) maakte het onderwerp concreet door de aanwezigen mee te nemen in de vraag hoe een vergunningaanvraag met een stikstofcomponent aan te pakken.

Gedurende de bijeenkomst waren er veel vragen uit de zaal want de bedrijven hebben te maken met vergunningen die aangehouden worden en/of zij schatten hun risico’s in of een gewenst project - gezien de strikte beleidsregel - überhaupt realiseerbaar is. Ook kwamen voorbeelden naar voren zoals een onderhoudsproject dat vanuit veiligheid noodzakelijk, maar al maanden vertraagd is. Dat is bijzonder frustrerend en eigenlijk strijdig met andere prioriteiten van de overheid en de bedrijven zelf.

Beleidsadviseur milieu & duurzaamheid bij Deltalinqs, Carla Jong, sloot de bijeenkomst af met een oproep naar de Deltalinqs-leden om concrete voorbeelden aan te dragen die vertraging ondervinden door de stikstofcrisis. Deze versterken de lobby vanuit Deltalinqs. Naast emissiereductie en natuurherstel is het van groot belang dat op korte termijn de vergunningverlening weer op gang gaat komen, zodat de economische schade verder beperkt blijft.

'Nederland staat op slot, politiek trek ’t vlot!' was de slogan afgelopen woensdag op het Malieveld en daar staat Deltalinqs vierkant achter.

Presentatie Eric van der Schans