Masterclass Chroom-6 metingen

Masterclass Chroom-6 metingen

Tijdens de Chroom-6 masterclass van Deltalinqs op 12 december 2019 sprak Jan Kegelaer (RPS Nederland) over de zin en onzin van Chroom-6 metingen. De wettelijke richtlijn voor het uitvoeren van Chroom-6 analyses ontbreekt op dit moment. Vanuit de markt zijn diverse methodieken ontwikkeld waarbij het lastig is deze te vergelijken.

Het inzetten van sneltesten lijkt alleen succesvol indien de gebruiker uitvoerig getraind is en over voldoende kennis beschikt om de resultaten te interpreteren. Het inzetten van Handheld XRF in het veld als voorscreeninginstrument kan een deel inzicht geven, echter de ondergrens van deze techniek ligt nu nog vrij hoog waardoor mogelijk bronnen gemist worden. Het derde alternatief, monstername gevolgd door laboratoriumonderzoek biedt dan de meeste borging mits dit uitgevoerd wordt door een laboratorium specifiek geaccrediteerd voor de analyse van Chroom-6 in verf.

Ook Huib Lebbing (Houthoff) was als spreker aanwezig. Naast de nodige aandacht voor de preventieve kant ten aanzien van het voorkomen van blootstelling aan Chroom-6 en de verplichtingen van werkgevers bij het werken daarmee, hield hij ook een pleidooi over de aanpak van de gevolgenkant. Hij bepleitte waarom de staat, het particuliere bedrijfsleven en hun verzekeraars er belang bij hebben een eenduidige methode te ontwikkelen om een medisch stappenplan/protocol te ontwikkelen voor elke aan Chroom-6 gerelateerde aandoening.

Het doel van het opstellen van een stappenplan/protocol per Chroom-6 gerelateerde aandoening zou wat Huib Lebbing betreft moeten zijn: een gedegen basis ontwikkelen op basis waarvan de medische causaliteit op wetenschappelijk verantwoorde wijze aannemelijk kan worden gemaakt. Daarmee kan worden bewerkstelligd dat werkelijke slachtoffers met aandoeningen, veroorzaakt door blootstelling aan Chroom-6, snel voor schadevergoeding in aanmerking kunnen komen. Tegelijkertijd voorkomt het plan dat bedrijven, (overheids)instellingen en hun verzekeraars worden overspoeld door mensen met 'vage klachten', die worden gerelateerd aan blootstelling aan Chroom-6, maar waarvoor ook een scala aan andere oorzaken te duiden valt. Het plan voorziet in een methode, die bewerkstelligt dat de 'goeden' niet onder de 'kwaden' hoeven te lijden, doordat de serieuze zaken in een vroeg stadium op basis van gevalideerde wetenschappelijke methodes voor het vaststellen van een medisch causaal verband van de bagatelschades kunnen worden gescheiden.