Positief 2022 in met nieuwe samenwerkingsafspraken

Positief 2022 in met nieuwe samenwerkingsafspraken

Tijdens de online eindejaarsbijeenkomst van het Deltalinqs Climate Program zijn er nieuwe samenwerkingsafspraken voor 2022 gemaakt door bedrijven, kennisinstellingen, netbeheerders, gemeente en provincie.

Deze afspraken, waarin de organisaties aangeven hoe zij voortgang gaan boeken in de energie- en grondstoffentransitie, zijn vastgelegd in vijf LOC’s (Letters of Cooperation).

De eindejaarsbijeenkomst bood ruimte aan een evaluatie van 2021 en een vooruitblik naar 2022. De stemming was positief: er is veel gebeurd in het Rotterdamse haven- en industrieel complex. Bedrijven zijn volop in beweging en bovenal geeft het onlangs uitgebrachte coalitieakkoord alle aanleiding tot optimisme. Het is wel zaak dat de mooie kabinetsplannen en woorden nu naar uitvoering gaan, stelden de aanwezigen. Wethouder Bonte onderschreef het optimisme en benadrukte dat de bedrijven aan de juiste thema’s werken. Samengevat zijn er drie hoofdthema’s: Energiemix & Infrastructuur, Alternatieve Brandstoffen & Energiedragers en Circulaire Haven & Industrie. Onder deze hoofdthema’s vallen vijf LOC’s. Deze vijf samenwerkingsafspraken werden tijdens de bijeenkomst één voor één besproken.

LOC 1 & 2: Energiemix & Infrastructuur in de industrie en in de transport & overslag
David Peters (Stedin) vertelde dat netbeheerder Stedin inmiddels volop investeert in nieuwe infrastructuur voor elektriciteit: "Het masterplan dat we eerder hebben gemaakt, vormt nu de basis voor grootschalige investeringen. Nooit eerder zag ik zoveel Stedin-activiteit in het havengebied als nu." Stedin is niet de enige die investeert om op de industriële locaties over voldoende elektriciteit te beschikken. Bijvoorbeeld ook de Waalhaven Group investeert mee. Jan Overdevest (Waalhaven Group): "Wij zijn een test gestart, waarin we pieken op het net ondervangen. Dit doen we door een elektrische kraan op te laden aan een vliegwiel, dat als tussenstation voor elektriciteit functioneert." Ook Nico van Dooren (Havenbedrijf Rotterdam) bevestigde het opgeschroefde tempo: "Vanuit praten en plannen gaan we echt naar realisatie. Niet alleen qua elektriciteitsnet. Want het geldt ook voor warmte, stoom, CO2 en waterstof-infrastructuur." Jan Overdevest vertelde over de route naar zero-emissietransport. Die verloopt via elektrificatie van vervoer voor korte afstanden naar ­- op termijn - vervoer op waterstof.

LOC 3 & 4: Elektrificatie en Waterstof
Elektrificatie wordt enorm belangrijk voor het Rotterdamse havengebied. Marc Zwart (Shell): "Er zijn goede stappen gezet met de recent uitgebrachte Routekaart Industriële Elektrificatie en ook de opstart van het Data safehouse is cruciaal voor de transitie. Shell zet in op groene waterstof en werkt samen met Dow Chemical aan elektrificatie van kraakfornuizen." Ambassadeurs voor de LOC Waterstof, Marcel Galjee (Nobian) en Ruben Beens (BP) spraken zich tevreden uit over het verbeterde draagvlak voor de CO2-arme waterstofroute. Daarbij wordt waterstof geproduceerd uit restgassen van de fossiele industrie en later van bioraffinaderijen. Ruben Beens gaf tijdens de eindejaarsbijeenkomst het ambassadeursstokje over aan zijn collega Karen de Lathouder.

LOC 5: Grondstoffentransitie
In het coalitieakkoord staat dat er een ambitieus klimaatdoel komt voor de circulaire economie. Ook binnen het Deltalinqs Climate Program (DCP) zal de grondstoffentransitie een prominentere plek gaan krijgen in het programma. Kersverse ambassadeur Frank Nieuwenhuijs (Huntsman) vertelde dat er vanuit hun hoofdkantoor ook steeds meer aandacht is voor de grondstoffentransitie. "Als ik naar onze eigen productie kijk, dan is de grondstoffentransitie een buitengewoon complex probleem. We zullen dat probleem moeten oplossen, willen we bestaansrecht hebben in de toekomst." Het DCP gaat zich binnen dit thema focussen op de vervangingsopgave van ruwe olie door synthesegassen, chemisch gerecyclede plastics en biogrondstoffen en biobrandstoffen.

Gericht investeren
Gedeputeerde Jeannette Baljeu uitte haar zorgen over de begroting in het coalitieakkoord: "Er is veel geld gereserveerd voor groene industriepolitiek, maar in het buitenland worden veelvouden van dit bedrag geïnvesteerd." Verder noemde Baljeu de noodzaak om de klimaatmiljarden gericht te investeren, dus met de juiste focus op het beste resultaat. Marcel Galjee ziet de huidige situatie als een kansrijke: "Wij moeten als bedrijfsleven zorgen dat we nu investeren en de nieuwe waardeketens in Nederland opbouwen, zodat we voorop blijven lopen." Wethouder Bonte stelde ook dat er meer geïnvesteerd moet worden in de industrie. "Als je puur economisch kijkt, levert elke euro die je in de verduurzaming van de industrie investeert meer CO2-reductie op dan in andere sectoren."

Imago
Tot slot waren alle aanwezigen het erover eens dat ook het imago van de industrie aandacht verdient. Aan de bereidheid van de aanwezigen om zich in te zetten voor de transitie ligt het niet. Maar de industrie zal het vertrouwen van de maatschappij terug moeten winnen, door te laten zien hoe zij de energie- en grondstoffentransitie vormgeeft. De industrie levert belangrijke producten, waaronder ook veel producten die nodig zijn voor deze transitie. Gedeputeerde Baljeu: "De industrie moet consequent blijven vertellen over de duurzame ontwikkelingen. Dat gaat helpen bij het verbeteren van het imago, en met een beter imago wordt het ook makkelijker om de hoognodige talenten aan te trekken die ons verder helpen in de transitie."