Alle veiligheidsaspecten van waterstof steeds beter in beeld

Alle veiligheidsaspecten van waterstof steeds beter in beeld

Hoe kunnen we waterstof op een veilige manier een plek geven in de Nederlandse maatschappij? Welke wet- en regelgeving ontbreekt of bevat hiaten om waterstof op een goede manier te introduceren als nieuwe energiedrager? Over dit soort vragen buigt het WVIP (Waterstof Veiligheid Innovatie Programma) zich.

In het afgelopen jaar is al flink wat vooruitgang geboekt, reden voor het programma om binnenkort de voortgang op de website van het H2Platform publiceert.

Françoise van den Brink werkt als programmamanager vanuit het NEN (Nederlands Normalisatie Instituut) voor het WVIP. Zij vertelt: "Het WVIP kent zeven werkpakketten (verderop meer daarover). In de afgelopen tijd is er flinke vooruitgang geboekt met heel veel concrete acties. Daarom is er momenteel een voortgangsrapportage in de maak, die in eerste instantie onder de partners wordt verspreid en later ook openbaar wordt gemaakt."

Highlights
De complete voortgang van alle zeven werkpakketten zal dus binnenkort terug te vinden zijn in de rapportage. Niettemin is Françoise bereid om een paar highlights eruit te pikken. "Het is gelukt om een handreiking te maken voor een uniforme vergunningverlening voor waterstoftankstations. Daarnaast zijn binnen dit werkpakket drie andere leidraden af en nog één bijna af. Dat zijn de leidraad voor mobiele tankstations, de leidraad voor mobiele opslag op een tankstation (bijvoorbeeld in een tankwagen), de leidraad voor inpassing van het waterstoftankstation in het bestemmingsplan en tenslotte de leidraad voor lokale productie van waterstof, vanuit wet- en regelgeving. Ook is er een overzicht gemaakt vanuit verschillende scenario’s om de risicobeheersing en incidentbestrijding op een goede manier vast te leggen. Vanuit werkpakket 4 is tevens een kennishiatendocument opgesteld voor verschillende onderwerpen. Daarop zal het WVIP actie ondernemen. En zo zijn er nog veel meer concrete voorbeelden van ons werk."

Over het WVIP
Het WVIP, onderdeel van het H2Platform, onderzoekt veiligheidsaspecten van waterstof. Inmiddels heeft het WVIP meer dan dertig partners, bijvoorbeeld industriële partijen, kennisinstituten en exploitanten. Daarnaast zijn overheden zoals het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat betrokken, evenals een aantal veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten. Deltalinqs is penvoerder van het programma en ondersteunt het met verschillende diensten. De bedoeling is ervoor te zorgen dat er duidelijke regels, voorschriften en handreikingen komen voor het klein- en grootschalig toepassen van waterstof in de samenleving. Programmadirecteur van het Deltalinqs Climate Program Alice Krekt is stuurgroeplid van het WVIP.

Van mobiliteit naar algemeen
"Aanvankelijk richtte het H2Platform zich vooral op waterstof als energiedrager voor mobiliteit", vervolgt Françoise. "Tankstations, bijvoorbeeld, moeten nieuw gebouwd of aangepast worden, maar hoe begin je daaraan als exploitant en wat komt er allemaal bij kijken qua veiligheidsmaatregelen? Inmiddels heeft het H2Platform zijn activiteiten verbreed naar bijvoorbeeld ook de industrie en de gebouwde omgeving. Ook heeft het WVIP, naast mobiliteit, productie, op- en overslag en transport opgenomen. Voor de mobiliteit is een Praktische handleiding ‘vergunningproces voor waterstoftankstations’ ontwikkeld waarmee zowel de tankstationexploitant als de regionale en lokale overheid uit de voeten kan.

Zeven werkpakketten
Het WVIP kent de volgende zeven werkpakketten:

  1. Uniforme vergunningverlening
  2. Risicobeheersing en incidentbeheersing
  3. Wet- en regelgeving en beleid
  4. Veiligheidsaspecten en risico’s van waterstof
  5. Veiligheidsaspecten en risico’s - HAZID-studies
  6. Lessons learned van eerdere (internationale) projecten
  7. Communicatie

Binnen elk van deze werkpakketten werken de partners aan de vraagstukken rondom de veilige invoering van waterstof.

Veiligheidsaspecten geregeld
Françoise vindt het belangrijk dat bij de invoering van waterstof als brandstof in Nederland van tevoren alle veiligheidsaspecten geregeld zijn. "Waterstof is als product niet nieuw, maar wel nieuw is dat het toegepast gaat worden in andere domeinen. En een heel belangrijke daarbij is het publieke domein. Het komt letterlijk dichtbij de mensen. Het staat wellicht binnenkort in je garage thuis, je gaat ermee rijden, je gaat er wellicht je huis mee verwarmen. Belangrijk daarbij is dat we goed kijken naar alle mogelijke risico’s, zodat we zeker weten dat we niets over het hoofd zien en waterstof pas introduceren als alle seinen op groen staan."

Meer weten?
Meer informatie over het WVIP, thema’s en werkgroepen is te vinden op https://opwegmetwaterstof.nl/ons-werk-rond-veiligheid-wvip/.