Masterclass 'Omgevingsveiligheid onder de Omgevingswet'

Masterclass 'Omgevingsveiligheid onder de Omgevingswet'

Succesvolle masterclass modernisering omgevingsveiligheid.

Op 21 december 2017 heeft Royal HaskoningDHV een succesvolle masterclass gegeven over de modernisering van het omgevingsveiligheidsbeleid (externe veiligheid) en de betekenis daarvan voor de Rotterdamse haven. Met de masterclass zijn bedrijven geholpen om inzicht te krijgen in de verandering van het externe veiligheidsbeleid parallel aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021. Er is vooral ingezoomd op de werking van het nieuwe beleid en de veranderingen die dat met zicht mee gaat brengen.

Bedrijven en omgevingsveiligheid
Sinds 2004 heeft het bedrijfsleven te maken met het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Belangrijke elementen in dit beleid zijn de norm voor het plaatsgebonden risico (PR)”, de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico (GR) en bijbehorende verantwoording van het groepsrisico. Verder kent het Bevi het instrument van de zogenaamde veiligheidscontour. Onder de Omgevingswet blijft het PR in zijn huidige vorm bestaan. Het groepsrisicobeleid wordt vervangen door beleid dat gebaseerd wordt op zogenaamde aandachtsgebieden op kaart. Er zijn straks aandachtsgebieden voor de externe veiligheidsscenario’s brand, explosie en gifwolk. Binnen aandachtsgebieden gelden bepaalde voorschriften (omgevings- en bouwkundige maatregelen). Deze systemtiek is ook van toepassing op het transport van gevaarlijke stoffen per weg, water spoor en buisleiding.

Voorbeeld: Pilot Botlekgebied
Royal HaskoningDHV voert samen met enkele andere adviesbureaus het project Modernisering omgevingsveiligheid uit voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het project bestaat uit diverse deelonderzoeken. Een van de onderzoeken richt zich specifiek op het instrumentarium van het zogenaamde risicogebied. Dit vervangt het huidige instrumentarium van de veiligheidscontour. In dit onderzoek worden vier pilots uitgevoerd: het Botlekgebied, Moerdijk, Chemelot en het Westelijk havengebied in Amsterdam. In de pilots wordt met behulp van toekomstscenario’s in beeld gebracht wat de meerwaarde is van een risicogebied, welke voor- en nadelen eraan zitten en hoe het proces om te komen tot een risicogebied het beste kan worden ingestoken. Voor het botlekgebied wordt gewerkt met de toekomstscenario’s:

  • 2030: “Ruimte voor industrie vs ruimte voor (oprukkende) woonbebouwing”
  • Energietransitie: “Energietransitie als katalysator voor duurzaam veilig”
  • Geluid: “Verbinding geluid met omgevingsveiligheid: 1+1=3”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: simone.van.dijk@rhdhv.com of Carla Jong, Beleidsadviseur Milieu & Duurzaamheid van Deltalinqs.