Masterclass 'Bodem' door Fugro en Tauw

Donderdag 20 april 2017 vond de Masterclass ‘Bodem’ plaats, georganiseerd door onze buitengewone leden Fugro GeoServices B.V. (www.fugro.nl) en Tauw bv (www.tauw.nl).

Carla Jong, Beleidsadviseur Milieu en duurzaamheid bij Deltalinqs gaf de inleiding.

Bodemgesteldheid en geotechnische vraagstukken
Eva Sloof van Fugro GeoServices is uitgebreid ingegaan op de bodemgesteldheid van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Het Rotterdamse havengebied wordt gekenmerkt door een variatie in bodemopbouw. Deze wordt voor een groot deel bepaald door (historische) afzettingen van rivier de Maas. Door Geotechnisch onderzoek - zoals sonderen (het met constante snelheid wegdrukken van een meetconus), middels grondboren en het bemonsteren van de ondergrond - kan de lokale bodemgesteldheid in kaart worden gebracht. Wanneer er wordt gebouwd in of op de ondergrond zal eerst de ondergrond in kaart gebracht moeten worden, waarna er aan draagvermogen en stabiliteit van de ondergrond gerekend kan worden. Specifiek is ingegaan op geotechnische vraagstukken omtrent kraanstabiliteit, tankfundaties en een Jack-up rig bij een kademuur.

Bodemkwaliteit en Asbest
Teun Nijenkamp van Tauw ging vervolgens in op het verantwoord omgaan met de bodemkwaliteit bij bouwprojecten. Recente voorvallen waarbij bouwprojecten zijn stilgelegd als gevolg van bodemverontreiniging illustreren de noodzaak om in de voorbereidingsfase hier voldoende aandacht aan te besteden. In het arbobesluit is nadrukkelijker opgenomen dat verontreinigde grond onderdeel moet uitmaken van het Veiligheids- en Gezondheidsplan. Het toetsingskader en de te nemen maatregelen hiervoor zijn uitgewerkt in de CROW publicatie 132 die naar verwachting in juni wordt vervangen door de CROW Publicatie 400. Daarnaast heeft Teun specifiek aandacht besteed aan Asbest. De nieuwe NEN 5707 geeft handvaten om hier praktisch mee om te gaan. Dit kan bijvoorbeeld door een afgewogen keuze te maken tussen een verkennend of een nader bodemonderzoek. Uitgevoerd met een onderzoeksstrategie op maat dat is opgesteld op basis van een goed vooronderzoek conform de vernieuwde NEN 5725, waarin vooronderzoek voor asbest in bodem ook is opgenomen. In de strategie is rekening gehouden met zowel zichtbare asbest en niet zichtbare asbest. Zo gaat asbest van een heet hangijzer voor de opdrachtgever naar verantwoord opdrachtgeverschap en veilig werken.

Gezamenlijk kijken we terug op een succesvolle masterclass dankzij de interactie met de deelnemers die erg geïnteresseerd waren in de gevolgen van de CROW Publicatie 400 voor hun bedrijfsactiviteiten. Tevens werd het vraagstuk aangestipt in hoeverre de nieuwe normen in deze publicatie aan zullen sluiten op het nieuwe normenstelsel voor bodemverontreiniging als gevolg van de integratie van de Wet bodembescherming in de Omgevingswet in 2018.