Dé energiehaven van Noordwest-Europa

Dé energiehaven van Noordwest-Europa

Rotterdam krijgt een toonaangevende infrastructuur op het gebied van waterstof; volgens velen dé energiebron van de 21e eeuw. Waterstof krijgt een belangrijke rol in vele toepassingen; als brandstof voor de industrie, maar ook als grondstof in de chemie, energiedrager in de mobiliteit en naast gebruik in warmtenetwerken kan waterstof ook worden gebruikt als bouwsteen voor basischemicaliën zoals methanol.

Inmiddels is een aantal waterstofprojecten onderweg. Zo richt H-vision zich met name op de productie van waterstof voor het opwekken van warmte in de procesindustrie. H-vision ontwikkelt de waterstof op basis van aardgas en met gebruik van raffinaderijgassen. Hierdoor is het in staat vroegtijdig en op zeer grote schaal zogeheten blauwe waterstof te produceren. De bij de productie vrijkomende CO2 wordt afgevangen en opgeslagen. Dat maakt deze blauwe waterstof koolstofarm inzetbaar.

Het voordeel van H-vision is dat de productie van blauwe waterstof niet wordt begrensd door de nog beperkt beschikbare duurzame elektriciteit van offshore windparken, die nodig is voor de productie van groene waterstof. De industrie krijgt met blauwe waterstof al op korte termijn zekerheid van continue beschikbaarheid van klimaatneutrale brandstof voor hun processen.

Fabriek voor groene waterstof
Om CO2-vrije groene waterstof te kunnen produceren is niet alleen windkracht nodig, maar ook fabrieken en pijpleidingen naar het achterland. Verschillende partners werken momenteel samen aan een reeks projecten die productie, import, gebruik en doorvoer van groene waterstof mogelijk maken. Shell Nederland en Eneco willen gezamenlijk het offshore windpark Hollandse Kust (noord) exploiteren en dat in 2023 in gebruik nemen. Rond diezelfde tijd moet op de Tweede Maasvlakte de Shell-fabriek voor groene waterstof gaan draaien. Deze waterstoffabriek komt op een speciaal bedrijfsterrein, het 'conversiepark', dat het Havenbedrijf Rotterdam op de Maasvlakte aanlegt. In meerdere fabrieken op dat terrein wordt water door middel van elektrolyse gesplitst in waterstof en zuurstof. Omdat voor die elektrolyse windenergie wordt gebruikt, is de waterstofproductie CO2-neutraal.

Backbone
In het Rotterdamse havengebied werken Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam samen met de partners binnen H-vision aan een regionale backbone voor waterstof. Daarnaast werkt Gasunie aan de aanleg van een pijpleiding (backbone) om de waterstof te transporteren naar andere delen van Nederland en Noordwest-Europa. Niet alleen de procesindustrie kan de waterstof goed gebruiken. Ook in het wegvervoer is een consortium in ontwikkeling dat als doel heeft in 2025, 500 trucks op waterstof te laten rijden. Verder kan de binnenvaart overstappen van diesel op waterstof en kan waterstof op termijn gebruikt worden voor verwarming van kassen en gebouwen.

Waterstofhub
Omdat in Noordwest-Europa veel meer energie gebruikt wordt dan lokaal duurzaam kan worden gemaakt, is grootschalige import van waterstof nodig. Daarvoor zijn weer importterminals en pijpleidingen nodig. Het Rijk heeft het Havenbedrijf gevraagd de kansen van overzeese import van waterstof in kaart te brengen. Dankzij de waterstoffabrieken en de infrastructuur kan de Rotterdamse haven, als groene waterstofhub, zijn spilfunctie in de internationale energiestromen versterken en een belangrijke pijler onder de Nederlandse economie blijven.