Nationaal Programma Verduurzaming Industrie gaat zorgen voor integrale aanpak en tempo

Nationaal Programma Verduurzaming Industrie gaat zorgen voor integrale aanpak en tempo

Beschikbaarheid van voldoende groene energie, herbruikbare grondstoffen en bijbehorende infrastructuur is cruciaal voor de transformatie van de industrie. Om dat te bereiken gaat de rijksoverheid meer regie nemen en zorgen voor meer samenhang tussen de verschillende initiatieven. Het kabinet introduceert daarom een Nationaal Programma Verduurzaming Industrie.

Doel van dit Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI) is om op korte termijn zoveel mogelijk onduidelijkheden over de benodigde randvoorwaarden voor verduurzaming weg te nemen, zoals onzekerheid over het aanbod van groene elektriciteit en waterstof. Maar ook over stikstofruimte, zoals gedeputeerde Jeannette Baljeu bepleitte bij de rijksoverheid, in de aanloop naar dit nieuwe programma.

Voorrang voor industrie
Minister Adriaansens gaf bij de presentatie van het NPVI aan dat ze in eerste instantie voorrang geeft aan de vijf bestaande industrieclusters, waaronder Rotterdam-Moerdijk. In deze grote clusters is snel veel winst te behalen, vindt de minister van EZK. Zij verwacht dat door de snellere duidelijkheid, de integrale aanpak en de aanleg van de nieuwe energie-infrastructuur niet alleen de bestaande bedrijven in hoger tempo hun verduurzamingsplannen kunnen uitvoeren. Ook zullen dan veel nieuwe, groene bedrijven zich daar willen vestigen omdat de omstandigheden voor ondernemers goed zijn.

Behoud basisindustrie
Onder het motto “liever groen hier, dan grijs elders”, schrijft minister Adriaansens aan de Tweede Kamer dat de basisindustrie van groot belang is voor Nederland, nu en in de toekomst. "Het mondiale klimaat en de fysieke leefomgeving zijn er niet bij gebaat als bedrijvigheid en uitstoot worden verplaatst naar het buitenland. Het kabinet streeft daarom naar het behoud van de strategische basisindustrie, ook al is deze energie-intensief en gebruikt deze veel grondstoffen. Maar de productie zal drastisch anders moeten: duurzaam, circulair en minder belastend voor de leefomgeving."

Versnellen door acties
Het NPVI gaat de verduurzaming van de industrie versnellen door verschillende acties. Zo gaat een stuurgroep bijvoorbeeld het MIEK (Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat) versnellen door de regie te pakken en een einde te maken aan de kip-of-het-ei-discussie tussen eerst de vraagkant regelen (de bedrijven die hernieuwbare energie gaan afnemen) of de aanbodzijde (de benodigde opwek- en infrastructuur aanleggen). Projecten binnen het MIEK krijgen voorrang en netbeheerders worden verplicht om MIEK-projecten op te nemen in hun investeringsplannen. Ook gaat de overheid zich bezighouden met ontwikkeling van publieke infrastructuur voor transport en opslag van waterstof, het maken van instrumenten voor opschaling van het aanbod van hernieuwbare waterstof en gebruik daarvan in de industrie. En het kabinet werkt de komende tijd aan het aanwijzen van extra windenergiegebieden op zee, zodat ook na 2031 de realisatie van windparken in maximaal tempo kan doorgaan. "Met de versnellingsaanpak versnelt het Rijk de energietransitie vanuit een duidelijk idee waar we op de lange termijn naar toe willen en door meer regie te nemen bij de uitvoering van projecten", zo stelt de minister in haar brief.