Wegwijzer helpt bedrijven bij vergunningaanvragen havengebied

Wegwijzer helpt bedrijven bij vergunningaanvragen havengebied

Om bedrijven in de Rotterdamse haven te helpen, hebben Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, DCMR Milieudienst Rijnmond en het Ministerie van Binnenlandse Zaken een wegwijzer opgesteld over de vergunningplicht van milieubelastende activiteiten. Het gaat hierbij vooral om veel voorkomende activiteiten in het havengebied.

De Omgevingswet die in 2022 in werking treedt, bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De wegwijzer brengt helder in kaart wat er straks gaat veranderen.

Stappenplan & voorbeeldcases
Hoe positief deze ontwikkeling ook is, verandering gaat altijd gepaard met wennen aan de nieuwe werkwijze en processen. Eén van de gebieden waar dat vooral voor geldt, is het aanvragen van een vergunning voor milieubelastende activiteiten. Juist in het Rotterdamse haven- en industriegebied hebben veel bedrijven daarmee te maken. Daarom staat de wegwijzer hier extra bij stil. Naast duidelijke stappenplannen is een aantal cases uitgewerkt, zoals voor een containerterminal, een chemisch bedrijf en een terminal waar droog massagoed wordt op- en overgeslagen. Uiteraard is de wegwijzer ook heel bruikbaar voor andere havengebieden. Het is dus een concrete en praktische wegwijzer die antwoord geeft op vragen over welke havenactiviteiten onderdeel zijn van de vergunningplicht.

Unieke samenwerking
Uniek is dat zowel het bedrijfsleven, wetgever als uitvoerende en handhavende overheden op deze manier samenwerken. Carla Jong, beleidsadviseur milieu & duurzaamheid Deltalinqs en als dusdanig de rechtstreekse vertegenwoordiger van de bedrijven in de haven en industrie, kijkt terug op een nuttig en vruchtbaar proces. “Met deze wegwijzer hebben we een stevige basis gelegd, ruim op tijd voor de invoering van de wet in 2022. Een goede voorbereiding is belangrijk en dus mogelijk, mede in combinatie met de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl en de webinars die we vanuit Deltalinqs organiseren. We hopen dat daar veel gebruik van gemaakt gaat worden, want uiteindelijk is iedereen, overheid en bedrijfsleven, gebaat bij een soepel verloop van de vergunningaanvraag.”

De Wegwijzer is hier digitaal te downloaden.