Webinar Nieuwe ARIE-regeling

Webinar Nieuwe ARIE-regeling

Op 19 april organiseerde Deltalinqs een webinar over de nieuwe ARIE-regelgeving (Aanvullende Risico-Inventarisatie & -Evaluatie), die per 1 januari van dit jaar van kracht is. Bedrijven die nieuw hieronder gaan vallen hebben tot 1 januari 2024 de tijd om aan de meeste verplichtingen te voldoen. Nieuwe bedrijven hebben wel al de verplichting om zich te melden als zij ARIE-plichtig zijn.

Tijdens het webinar lichtten Kees de Kraker en Gosia Tabaka van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) toe wat er van bedrijven wordt verwacht die nu onder de nieuwe ARIE-regeling gaan vallen. Zo moeten zij onder andere preventiebeleid opstellen, een veiligheidsbeheerssysteem hebben, scenariobeschrijvingen opstellen en een intern noodplan hebben. De niet BRZO-bedrijven dienen zich te laten ondersteunen door een deskundige; de invulling van alle verplichtingen moet doelmatig zijn en bij de complexiteit van het bedrijf passen.

Macco Korteweg Maris (VNCI) ging in op de historie van de ARIE en met name de bezwaren die bij de totstandkoming van de nieuwe ARIE zijn voorgehouden aan het ministerie door VNCI en Deltalinqs. Daarnaast heeft VNO-NCW namens de verschillende branches in de afgelopen periode haar zorgen geuit over o.a. de scope en uitvoerbaarheid van de ARIE-regeling (het gaat niet over gebruik, maar alleen over hoeveelheid, alle huidcorrosieve stoffen worden toegevoegd, drempelwaarde 30% van de BRZO-grens, veel administratie, weinig veiligheidswinst, et cetera). Ook NLA ziet wel een aantal knelpunten in de uitvoering, o.a. de inzet van de deskundigen (zijn er wel genoeg?) en de administratieve last. NLA riep daarom op om, als branches vinden dat invulling te ver gaat, dit ook kenbaar te maken.

Barry Karabatak van Organik Kimya gaf tenslotte uitvoerig een toelichting hoe zij hun ARIE-beleid hebben ingevuld en wat daar allemaal bij komt kijken. Barry benadrukte de toegevoegde waarde van de ARIE-verplichting, zoals die voor hen ook al in het verleden gold, voor de veiligheid binnen zijn bedrijf.

De nieuwe regeling moet  per 1 januari 2024 geïmplementeerd zijn, dan zal NLA ook starten met inspecties. Dit jaar ligt de focus vooral op voorlichting, het beleid zal over 2-3 jaar worden geëvalueerd op doelmatigheid. Deltalinqs is van mening dat deze regelgeving een behoorlijke impact heeft op een groot deel van haar achterban, met name omdat de ondergrens redelijk laag ligt. Het is bij deze regeling niet relevant of en hoe gewerkt wordt met de stoffen of dat ze alleen maar worden opgeslagen. Deltalinqs zal de implementatie dan ook nauwgezet volgen en de dialoog met de NLA openhouden.

Het webinar werd goed gewaardeerd en bezocht door ruim zestig mensen.

Heeft u aanvullende vragen, meldt u zich dan bij Frank Kasel (contactgegevens aan de rechterzijde).