Webinar HSE-actualiteiten en -wetgeving

Webinar HSE-actualiteiten en -wetgeving

Op 9 juli 2020 hebben de buitengewone leden AKD advocaten notarissen en belastingadviseurs en Tauw bv gezamenlijk het webinar HSE-actualiteiten en -wetgeving voor de leden van Deltalinqs verzorgd.

AKD en Tauw hebben het grote aantal deelnemers in ongeveer 1,5 uur bijgepraat over de actualiteiten omtrent de Wet natuurbescherming, de Omgevingswet, ATEX (EVD) i.c.m. BRZO-inspecties, PGS nieuw stijl, lozing onbekende stoffen en het afvalstoffenrecht. Ten aanzien van de Wet natuurbescherming lag de nadruk (welhaast vanzelfsprekend) op de actualiteiten inzake de stikstofcrisis. De ontwikkelingen op dat gebied blijven elkaar snel opvolgen.

Bij de Omgevingswet is onder meer ingegaan op het overgangsrecht dat erg belangrijk gaat worden, zodra de Omgevingswet per 1 januari 2022 in werking zal treden. Bedrijven zullen zich op de inwerkingtreding van die nieuwe wet moeten voorbereiden. Vooruitlopend op die Omgevingswet wordt de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) in een nieuw jasje gestoken. Tijdens het webinar zijn de wijzigingen besproken. Deze wijzigingen moeten meer duidelijkheid geven, onder andere ten aanzien van de mogelijkheid voor maatwerk en gelijkwaardigheid.

ATEX en explosieveiligheid is een onderwerp dat hoog op het prioriteitenlijstje van de handhavende autoriteiten staat en dat onderwerp kon daarom niet ontbreken in dit webinar.

In het kader van het onderwerp 'lozing onbekende stoffen' werd een uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State besproken. Die uitspraak legt het probleem bloot van de lozing van niet-genormeerde en niet-bekende stoffen.

Tot slot was er aandacht voor de wijziging van de Wet milieubeheer per 1 juli 2020 ter implementatie van de wijziging van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. Die richtlijn en de wetswijziging beogen onder meer om meer rechtszekerheid te geven over het afvalstoffenbegrip.

Voor vragen over het webinar kunt u contact opnemen met Erik Dans, Eveline Sillevis Smitt of Albertine Mazzola van AKD en met Marco Bastiaanssen of Erik Schoumans van Tauw.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om deel te nemen aan dit webinar, een opname hiervan is terug te luisteren via deze link.

In de afgelopen maanden zijn we binnen Leren & Inspireren overgeschakeld van de fysieke bijeenkomsten, zoals de masterclasses, naar de online webinars. In samenwerking met onze buitengewone leden hebben we nu ruim tien webinars georganiseerd voor meer dan 500 deelnemers. Deze webinars zijn via ons YouTube-kanaal terug te kijken. Korte vragenrondes en verzoeken om feedback hebben opgeleverd: voorkeur voor middagsessies rond 15.00 uur en zeer positieve reacties over met name de effectiviteit van het online deelnemen (drempelverlagend, tijdbesparend en het achteraf nog beschikbaar blijven van de opnamen). Door dit succes, houden we het aanbod op deze wijze in stand. Momenteel zijn we bezig met de planning in het najaar. Wanneer u suggesties heeft voor onderwerpen, dan ontvangen we deze graag via pronk@deltalinqs.nl