Voorlichtingsbijeenkomst Domino-verplichting

Voorlichtingsbijeenkomst Domino-verplichting

Deltalinqs en DCMR hebben op 26 september 2019 een tweede voorlichtingsbijeenkomst gehouden over het thema ‘domino-verplichting' met als doel de Brzo-bedrijven te faciliteren hoe zij in de toekomst op de juiste wijze kunnen voldoen aan de domino-verplichting uit het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) 2015.

De eerste voorlichtingssessie over Brzo 2015 is in februari 2018 in het EIC Mainport Rotterdam gehouden. Tijdens deze bijeenkomst is toegelicht wat de domino-verplichting inhoudt. Ook is aangegeven welke informatie Brzo-bedrijven hiertoe verplicht zijn te delen. In de praktijk is echter gebleken dat het voor bedrijven lastig is om te bepalen welke informatie nu werkelijk gedeeld moet worden.

Op de 26e konden de 100 aanwezigen kennis nemen van wat er nu eigenlijk van hen wordt verwacht. De nadruk tijdens deze bijeenkomst lag op fase 1 van de domino-verplichting: de berekening van effectafstanden en de communicatie van Brzo-bedrijven onderling. Door Michiel Berendrecht (LyondellBasell) en Norbert Denninghoff (Neste) werden aangegeven hoe zij dat hebben georganiseerd, hun werkwijze was volgens de aanwezige mensen van DCMR een goede invulling en kan als een goed voorbeeld worden gezien. Verder werd door Luc Vijgen en Joost de Klerk (beiden DCMR) nog eens toegelicht, onder andere aan de hand van casuïstiek, hoe de berekeningen moeten worden uitgevoerd en welke waarde daaraan gehecht moet worden.

Tijdens de bijeenkomst werd ook ingegaan op de andere fasen (en verplichtingen) die volgen uit de Domino-verplichting. De invulling van fase 2: het informeren van de niet Brzo-buren zal worden opgepakt door Deltalinqs om per deelgebied een bijeenkomst - ook weer in samenwerking met DCMR - te organiseren. Dat zal eind 2019, begin 2020 een vervolg krijgen. Over de communicatie naar het publiek zal nog samen met de overheidspartners naar een goede invulling moeten worden gezocht.

Voor nu hebben de aanwezigen in elk geval genoeg informatie om de eerste fase goed in te vullen. “Vanaf 2020 zal DCMR daadwerkelijk gaan inspecteren op de invulling van met name fase 1”, waren de slotwoorden van Danny Croese (DCMR).