Van het Gronings gas af

Van het Gronings gas af

Deltalinqs Energy Forum onderschrijft de noodzaak om op zo kort mogelijke termijn geen Gronings gas meer te gebruiken. Onlangs ontving een aantal leden hierover een brief van minister Wiebes.

Deltalinqs Energy Forum ziet graag, dat de inhoud van de brief één op één wordt meegenomen in de gesprekken tussen industrie en overheid over het Klimaat- en Energieakkoord, zodat er een integrale oplossing tot stand komt.

Op de in de brief genoemde korte termijn (2022) om van het Gronings gas af te stappen, is een uitdaging, waarvoor grote investeringen moeten worden gedaan in installaties en infrastructuur. De industrie neemt haar verantwoordelijkheid en werkt aan een haalbare en structurele oplossing. Mogelijkheid om te verkennen is de installaties aanpassen, zodat ze kunnen overschakelen op hoog calorisch gas, maar dit heeft een vergroting van de CO2-uitstoot tot gevolg én dit maakt ons meer afhankelijk van de energievoorziening uit andere landen. Overschakelen naar duurzame energiebronnen heeft de voorkeur en dit is onderwerp van het Klimaat- en Energieakkoord. Met prioriteit zou het afbouwen van het Gronings gas daarom in ons nationale gezamenlijke actieplan moeten worden meegenomen, zodat de verduurzaming van onze energievoorziening wordt versneld en de veiligheid van de bewoners van Groningen is geborgd.