Uniforme terminalregels gepresenteerd

Uniforme terminalregels gepresenteerd

Op 25 september zaten vertegenwoordigers van BLN (Binnenvaart Logistiek Nederland), LINc, Deltalinqs en het Havenbedrijf bijeen om de uniforme terminalregels officieel te presenteren. Een flinke stap voorwaarts, zo noemden de aanwezigen de totstandkoming van de uniforme terminalregels.

Ondanks deze goede stap is er toch over een aantal punten nog geen uniforme afspraak, dat betreft het assisteren en dan misschien wel specifiek het aanhaken van off-standards (breakbulk) en stackeren. Tijdens de bijeenkomst werd vanuit verschillende invalshoeken en belangen met name over de invulling, verantwoordelijkheid, juridisch en technisch, ingegaan, hetgeen nog niet zo eenvoudig is. De discussie was constructief, maar ook levendig. De uitkomst van de dag was om gezamenlijk een aparte werkgroep op te richten waarin met veiligheidsmedewerkers van terminals en branches zal worden gesproken over de manier waarop met het punt ‘assistentie’ zal worden omgegaan. Vervolgens zal er, ook nadat de risico’s van de handelingen in kaart zijn gebracht, een werkgroep worden opgericht om met name de juridische aspecten te beschouwen. Hiervoor zullen ook andere relevante partijen worden betrokken.