Subsidies verduurzaming industrie

Subsidies verduurzaming industrie

Deze periode waarin veel regulier werk niet door kan gaan, biedt wellicht aan sommigen de kans om zich te richten op een subsidieaanvraag voor een verduurzamingsproject. Er zijn daarvoor flink wat regelingen, die tijdens de Deltalinqs-informatiebijeenkomst Subsidies verduurzaming industrie op een rijtje zijn gezet. Op 9 maart 2020 gaven verschillende sprekers van het Ministerie van EZK en RVO hierover uitleg. Daarbij was veel aandacht voor de nieuwe regeling MOOI en verbreding van de SDE+.

Alice Krekt, programmadirecteur van het Deltalinqs Climate Program (DCP), beet het spits af. Ze laat weten dat het Rotterdams Haven Industrieel Complex zijn verantwoordelijkheid neemt om de doelstellingen in het Klimaatakkoord te halen. Vervolgens licht ze kort de deals van de industrie toe die zijn afgesproken in het Rotterdams Klimaatakkoord: "Er moeten nieuwe waardeketens worden ontwikkeld op het gebied van waterstof, elektrificatie, restwarmte en circulariteit. Bovendien is er een ambitieuze investeringsagenda, richten de partners een 'Versnellingshuis' op en krijgt de arbeidsmarkt een impuls via het leer/werk-akkoord."

Voorbeeldfunctie Rotterdam
Krekt vraagt vervolgens Marian Hopman, programmamanager Verduurzaming Industrie van EZK en Gertjan Lankhorst, voorzitter koplopersprogramma’s, naar voren te komen. "Rotterdam is een heel belangrijke koploper", benadrukt Hopman. Lankhorst beaamt dit: "Binnen het koplopersoverleg (het landelijke overleg met alle industrieclusters) brengen we samen in kaart wat er nodig is en maken we samen plannen. Rotterdam is daarbij een belangrijk cluster, dat bedrijven goed weet te verbinden en onderlinge kennis deelt. Dat is belangrijk want bedrijven hebben veel dezelfde vragen. Ik ben blij dat Alice Krekt dit cluster trekt." Krekt: "Die voorbeeldfunctie voelen we sterk."

RVO
Maxim Snippe, cluster accountmanager Rotterdam-Moerdijk binnen het programma Verduurzaming Industrie van RVO, neemt als eerste spreker het woord. Hij geeft de deelnemers een update rond de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie. "Fase 1 waarbij de infrastructurele behoeftes in kaart zijn gebracht, is afgerond. Fase 2 – de oplossingen in kaart brengen – loopt. Het eindrapport zal in april aan minister Wiebes worden gepresenteerd." Vervolgens legt hij uit wat RVO voor de deelnemers kan betekenen. "RVO helpt bedrijven verder met inhoudelijke kennis, over bijvoorbeeld technologieën en regelingen, faciliteert leren van elkaar en geeft toegang tot netwerken en financiering. In 2020 zal RVO, net als in 2019, weer inspiratietours in de regio organiseren. Daarbij bezoeken we meerdere bedrijven op een dag en kunnen ondernemers in elkaars keuken kijken met betrekking tot CO2-reductie. In het najaar zal RVO quickscans en masterclasses aanbieden waarmee ondernemers inzicht kunnen krijgen in CO2-reducerende mogelijkheden in hun bedrijf."

MOOI
Maurits Clement, senior adviseur bij RVO, gaat vervolgens in op de subsidieregelingen MOOI, DEI+ en de TSE. "De tender-regeling MOOI (Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie) is bedoeld voor de ontwikkeling van integrale goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten, processen en diensten. Voor de industrie is hiervoor € 17 miljoen beschikbaar. Belangrijke randvoorwaarden zijn dat de oplossingen tot kostprijsreductie leiden en er een slaagkans is in zowel de markt als de maatschappij. Ook moeten er tijdens de vierjarige looptijd van de projecten tussenresultaten zijn waarmee de industrie verder kan. Uiterlijk 2030 moet er sprake zijn van markttoepassing." Vanwege de Coronacrisis is de voorinschrijving verlengd tot 18 mei. Uiterlijk 6 oktober moeten de aanvragen zijn ingediend. Iedereen die wil indienen moet meedoen met de vooraanmelding, maar de vooraanmelding verplicht niet tot indiening van een definitieve aanvraag.

DEI+ en TSE
Clement gaat vervolgens in op DEI+ 2020 (Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie). "Een naar Klimaat verbrede versie van de DEI die is bedoeld voor pilot- en demoprojecten. De thema’s zijn breed: aardgasloze woningen, wijken en gebouwen, CC(U)S, circulaire economie, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, lokale infrastructuur en overige CO2-reductie. De DEI+ staat open sinds januari 2020, inschrijving is mogelijk tot 7 januari 2021. Voor de thema’s van 2020 is € 86,1 miljoen beschikbaar en voor Circulaire Economie staat daarnaast nog een budget open van € 44 miljoen (einddatum 31 december 2020)", zegt Clement. "Bovendien kun je extra ondersteuning krijgen voor bijvoorbeeld een deskstudie van Topsector Energiestudies Industrie (TSE)." Ook deze regeling staat al open (sinds 15 januari 2020). Aanvragen kunnen ingediend worden tot 1 september 2020 of tot het budget op is.

VEKI
Tot slot noemt Clement de VEKI-subsidie die sinds 2019 bestaat en bedoeld is voor de uitrol van bewezen technologie. Voor de regeling gelden vergelijkbare categorieën als de DEI+ en er is momenteel nog € 18 miljoen beschikbaar. Projecten dienen voor eind 2020 gerealiseerd te worden. ‘Is het mogelijk subsidie te stapelen?’, vraagt iemand uit de zaal. ‘Dat is lang niet altijd mogelijk’, zegt Clement. Hij adviseert bedrijven die daarover vragen hebben contact op te nemen met RVO. Hij wijst er daarnaast op dat ook het EU-instrumentarium mogelijk kansen biedt. "Het Innovation Fund waarvan de eerste call in ontwikkeling is voor – zoals het er nu naar uitziet – grote projecten met meer dan € 7,5 miljoen aan additionele kosten, biedt straks bijvoorbeeld mogelijkheden voor co-funding."

CO2-heffing
Nicky Hoogveld, econoom bij het Ministerie van EZK, neemt vervolgens de deelnemers in vogelvlucht mee in de plannen voor de CO2-heffing die januari 2021 moet ingaan. "De politieke besluitvorming moet nog plaatsvinden", geeft hij vooraf als disclaimer. Dan legt hij uit dat de heffing bedoeld is om bedrijven daadwerkelijk de prikkel te geven om CO2-reducerende investeringen te doen die nodig zijn om het industriële reductiedoel voor 2030 te behalen. "Alleen de uitstoot boven de vrije voet wordt belast", benadrukt hij, "en wie vrijgestelde uitstoot over heeft kan dit verhandelen." Wel is het zo dat de hoogte van de vrijgestelde voet met de jaren afneemt. Hoogveld benadrukt dat de maatregel niet bedoeld is om de staatskas te spekken. "Het is een budgetneutraal instrument, zijn er toch opbrengsten dan zullen die worden teruggesluisd in een subsidie." Krekt merkt op dat DCP en zijn partners hopen dat de heffing dankzij de duurzame initiatieven in het HIC niet nodig blijkt te zijn.

SDE+ 2020
Martijn Haring, beleidsmedewerker bij het Ministerie van EZK, sluit de bijeenkomst af met een uitleg over de verbreding van de SDE+ naar de SDE++ . "De SDE+ is erop gericht de onrendabele top bij initiatieven gericht op de opwekking van hernieuwbare energie te compenseren", legt hij uit. "De SDE+ is succesvol gebleken. In 2017 is er 8,6 megaton CO2-uitstoot mee vermeden. Omdat de regeling goed functioneert, is besloten hem te verbreden: ook technieken gericht op reductie van CO2 komen er nu, middels de SDE++, voor in aanmerking. CCS, e-boilers, industriële waterpompen, en inzet van restwarmte en waterstof, bijvoorbeeld." De aanvragen voor SDE++ kunnen vanaf 29 september ingediend worden. "Dat is de enige ronde voor de SDE++ in 2020", benadrukt Haring. "Wat moet ik indienen?", vraagt een deelnemer aan de bijeenkomst. "Dat wordt binnenkort bekend bij de publicatie van de aanwijzingsregeling en uitvoeringsregeling, maar zal naar verwachting weinig afwijken van vorige jaren. Kijk dus alvast hoe de voorwaarden voor aanvragen in 2019 eruitzagen."

De informatiebijeenkomst zit erop. Krekt is tevreden over hoe de sprekers en deelnemers al deze belangrijke onderwerpen in zo’n kort tijdsbestek behandeld hebben. Daarmee is de trend voor dit jaar gezet: "Gaan we dit jaar onze plannen naar de uitvoering krijgen?", vraagt ze aan Nico van Dooren, hoofd energie en procesindustrie bij het Havenbedrijf en haar counterpart binnen DCP. Van Dooren is positief: "We gaan het gewoon doen!"

Handige links
Bekijk de film over de MOOI-regeling.
Bezoek www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/co2-reductie-industrie voor meer informatie over MOOI, DEI en TSE studies industrie. Bezoek www.deltalinqs.nl/deltalinqs-climate-program.

Presentaties
Verbreding SDE+ (RVO)

Op weg naar een CO2-neutrale industrie (RVO)
CO2-heffing voor de Nederlandse industrie (EZK)
Energie en Klimaat Innovatie Industrie (RVO)