Stikstofproblematiek: niet alles kan

Stikstofproblematiek: niet alles kan

‘Niet alles kan’ luidt de niet mis te verstane titel van het eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Remkes. Het Adviescollege heeft de opdracht gekregen om de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te adviseren over hoe om te gaan met de stikstofproblematiek in Nederland.

Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 kan het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet langer worden gebruikt voor toestemmingverlening van activiteiten die stikstofemissie veroorzaken in (de buurt van) kwetsbare Natura 2000-gebieden. De uitspraak van de Raad van State heeft er in de praktijk toe geleid dat vergunningprocedures stil zijn komen te liggen. Zo ook voor de lopende (revisie)vergunningprocedures in het Rotterdamse haven en industriecomplex.

Om uit de huidige impasse te raken, adviseert het adviescollege maatregelen te treffen die gericht zijn op emissiereductie. Tegelijkertijd is het advies versneld herstel- en verbetermaatregelen uit te voeren in de kwetsbare Natura 2000-gebieden. De aanbevelingen in dit eerste advies betreffen maatregelen gericht op sectoren waar op korte termijn winst kan worden behaald, zoals het saneren van agrarische bedrijven en verlaging van de maximum snelheid in het verkeer. In de tweede fase ligt er volgens het adviescollege ook een opgave bij de industriële bedrijvigheid en de energieproductie. Hierbij wordt opgemerkt dat de emissies uit deze sectoren circa 1,6% van het totaal uitmaken en dat reducties derhalve niet op korte termijn tot significante ruimte zullen leiden.

Deltalinqs
Naast emissiereductie en natuurherstel is het van groot belang dat op korte termijn de vergunningverlening weer vlot getrokken gaat worden, zodat de economische schade verder beperkt blijft. Het advies geeft daarin onvoldoende richting. Het is wenselijk, dat de kabinetsreactie op dit advies daar meer duidelijkheid over gaat geven. Gezamenlijk met de Branche Organisatie Zeehavens is deze week een brief verstuurd naar de minister-president en de ministers van LNV, IenW en EZK. Deltalinqs maakt zich sterk in dit dossier en doet dat samen met het Havenbedrijf Rotterdam en in VNO-NCW-verband.

Bij bedrijven leven ondertussen veel vragen. Donderdag 31 oktober organiseert Deltalinqs voor haar leden een bijeenkomst over de stikstofproblematiek. Aanmelden kan via deze link.