Oproep deelname Werkgroep Herziening Faunabeheerplan Meeuwen

Oproep deelname Werkgroep Herziening Faunabeheerplan Meeuwen

De beheersing van het gevaar en risico van meeuwen op bedrijfsterreinen staan beschreven en verantwoord in het Faunabeheerplan 'Meeuwen havengebieden van Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam'.

Met name in het westelijke deel van het havengebied, de Maasvlakte en de aangrenzende gebieden Europoort, Botlek en Pernis broeden sinds drie decennia grote aantallen meeuwen, in het bijzonder de Kleine mantelmeeuw en de Zilvermeeuw. In havengebieden ten oosten van Rotterdam rond Dordrecht broeden kleine aantallen van genoemde soorten. Deze broedkolonies en hun bewoners zijn beschermd onder de Flora- en faunawet (Ffw).

Een deel van deze meeuwen broedt op terreinen van bedrijven en industrieën onder meer nabij installaties, opslagtanks, leidingen, opslagterreinen, bedrijfsgebouwen, wegen en paden. In de nest- en jongenfase zijn de oudervogels agressief jegens mensen in de nabijheid van het nest. Dit gedrag is een risico voor de veiligheid van werknemers op terreinen en de kwaliteit van de werkuitvoering. Bedrijfsinstallaties worden in de broedtijd gebruikt als rustplaats, soms ook als nestplaats. De uitwerpselen van meeuwen hebben een corrosieve werking en verkorten zo de levensduur van de installaties en andere voorzieningen. Op en nabij terreinen voor helicopterlandingsplaatsen zijn broedende en rustende meeuwen een risico voor het vliegverkeer.

In 2015 is onder verantwoordelijkheid van de Faunabeheereenheid (FBE) Zuid-Holland een faunabeheerplan meeuwen gereedgekomen. Op basis van dit plan is door Gedeputeerde Staten ontheffing op de Ffw verleend aan de FBE om maatregelen uit te voeren. Deze ontheffing kon worden doorgeschreven aan bedrijven. Om vanaf 2020 maatregelen te kunnen voeren is een nieuw faunabeheerplan nodig. In artikel 68 lid 4 is bepaald dat ontheffingen slechts verleend kunnen worden aan een faunabeheereenheid op basis van een faunabeheerplan. Daarom is besloten het vigerende Faunabeheerplan meeuwen te evalueren en bestendig te maken voor de periode 2020 t/m 2025. Hiervoor heeft recent een startbijeenkomst plaatsgevonden met de Faunabeheereenheid, de Provincie Zuid- Holland, het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs en is er een bezoek gebracht aan eiland de Kleine beer.

Bedrijven die te maken hebben met meeuwen op hun terrein kunnen zich aanmelden bij Deltalinqs. Er wordt binnen Deltalinqs een tijdelijke werkgroep opgericht die als klankbordgroep zal gaan fungeren bij het opstellen van dit plan. Uw ervaringen en inbreng kunnen op deze manier worden meegenomen. Aanmelden voor de werkgroep kan via de aanmeldbutton.

Aanmelden Werkgroep Herziening Faunabeheerplan Meeuwen