Ontwerp Zuid-Hollandse Omgevingsverordening ter inzage

Ontwerp Zuid-Hollandse Omgevingsverordening ter inzage

De Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) bevat alle provinciale regels over de fysieke leefomgeving en vervangt de huidige Omgevingsverordening Zuid-Holland. Gedurende de periode van 11 mei tot en met 22 juni 2020 kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen.

Het uitgangspunt voor het ontwerp ZHOV is dat de huidige provinciale regels gelijkwaardig worden overgezet naar het stelsel van de Omgevingswet. Dit is niet altijd mogelijk en wenselijk. Voor een aantal onderwerpen heeft het Rijk in de Omgevingswet zaken veranderd ten opzichte van de huidige kaders. Zo wordt een aantal taken gedecentraliseerd. Gemeenten worden bijvoorbeeld bevoegd gezag voor bodemsaneringen. Ook worden sommige zaken vereenvoudigd of is de systematiek, terminologie of de mogelijke juridische constructie aangepast.

Daarnaast zijn er enkele wettelijke verplichtingen waar de provincie voor de omgevingsverordening onder de Omgevingswet aan gebonden is. Voor de provincie is dit een gegeven en de regels zijn hier zo goed mogelijk gelijkwaardig op aangepast. Beleidsrijke inhoudelijke wijzigingen worden afzonderlijk via de Lange Termijn Agenda geprogrammeerd.

Deltalinqs dient een gezamenlijke zienswijze in. Input daarvoor ontvangen wij graag uiterlijk vrijdag 19 juni 2020 via jong@deltalinqs.nl.

De stukken en meer informatie zijn te vinden op de website van de provincie Zuid-Holland.