Bijeenkomst over nieuwe informatieplicht energiebesparing

Bijeenkomst over nieuwe informatieplicht energiebesparing

Per 1 juli 2023 moeten ook grote bedrijven, die vallen onder het EU-ETS emissiehandelssysteem, voldoen aan de informatie- en/of onderzoeksplicht over energiebesparing. Maar wat wordt er nu precies van deze bedrijven gevraagd en hoe pak je dat het beste aan? Daarover ging de bijeenkomst Onderzoeksplicht Energiebesparing Industrie', die Deltalinqs eind juni hield. Ruim zestig deelnemers van dertig verschillende bedrijven kwamen hiernaar toe om zich te laten informeren en vragen te stellen.

In de transitie naar een duurzame industrie is energiebesparing een belangrijke stap. Hoewel dit nogal voor de hand liggend lijkt, is er in de praktijk nog heel wat winst te behalen. Veel bedrijven kiezen er al voor om in kaart te brengen waar zij nog kunnen besparen. Zij treffen maatregelen om die besparingen te bereiken, mits dat economisch verantwoord is.

Elke vier jaar
In de afgelopen jaren heeft de overheid aan bedrijven een informatieplicht opgelegd over te nemen maatregelen voor energiebesparing. Tot nog toe waren de hele grote bedrijven, die vallen onder het Europese EU-ETS (het grootste emissiehandelssysteem ter wereld), uitgezonderd. Maar per 1 juli is dat veranderd. Ook voor hen geldt nu de wettelijke verplichting om alle verduurzamingsmaatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Uiterlijk 1 december 2023 moeten ook deze bedrijven in het kader van de informatie- en of onderzoeksplicht energiebesparing vierjaarlijks laten weten hoe zij hun CO2-uitstoot gaan beperken. Dat kan zowel via verduurzaming van het eigen energieverbruik, als het treffen van CO2- en/of energiebesparende maatregelen.

Mogelijke maatregelen
De Deltalinqs-bijeenkomst begon met een uitleg door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de organisatie die is belast met de uitvoering van de regeling. Daarna volgde een presentatie door de DCMR, die als handhaver toeziet op de uitvoering van deze nieuwe verplichting. Dit houdt in zowel het beoordelen van de vierjaarlijks in te dienen plannen, als het toezien op de uitvoering van de in deze plannen genoemde maatregelen. Bij het beoordelen van de plannen wil de DCMR inzicht krijgen in de energiehuishouding van het bedrijf en de te overkomen obstakels. Het advies van de DCMR aan de bedrijven is om hierover met hen in gesprek te gaan. En tenslotte praatten de energie-experts van BueTerra en de ingenieurs van Bilfinger Tebodin de aanwezigen bij over mogelijke maatregelen en de effectiviteit daarvan in relatie tot de te leveren inspanning. Zij onderzoeken dit bij een viertal bedrijven en presenteren dit in een rapport dat dit najaar zal verschijnen.

Investeringen
"De sfeer tijdens de bijeenkomst was uitermate goed en constructief", vertelt projectleider Harry van Dijk van het Deltalinqs Climate Program. "De samenwerking tussen de bedrijven en de DCMR is belangrijk om de invulling van de rapportage- en uitvoeringsverplichting zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Daarvoor is het nodig dat de partijen elkaar goed verstaan. Voor de bedrijven is er nu de uitdaging om de rapportage inclusief het uitvoeringsplan voor alle maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder tijdig opgesteld en ingediend te krijgen. Bovendien vergt dit investeren in menskracht voor administratie en engineering én in technische maatregelen, aanpassingen en nieuwe apparatuur. Een pragmatische en behapbare opstelling van zowel industrie als overheid is dus gewenst, dat vindt ook de DCMR. Met de aantekening dat dit niets af mag doen aan de wettelijke verplichtingen."

Levendige discussie
De discussie met de zaal was levendig en van praktische aard. Veel inhoudelijke vragen konden direct worden beantwoord door de sprekers, waardoor er aan weerszijden meer duidelijkheid en begrip ontstond. De atmosfeer geeft hoop op een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. "Mijn advies is", besluit Harry, "om niet te wachten met het opstellen van het rapport maar vandaag nog te beginnen met het in kaart brengen van de mogelijke besparingsmaatregelen en om op tijd het gesprek aan te gaan met de DCMR."

Presentatie
Presentatie Informatiebijeenkomst Onderzoeksplicht energiebesparing industrie

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harry van Dijk of de websites van de RVO en DCMR raadplegen.