Zienswijze Deltalinqs op woningbouwplannen Vlaardingen

Zienswijze Deltalinqs op woningbouwplannen Vlaardingen

Deltalinqs heeft haar zienswijze kenbaar gemaakt over de ontwerpbestemmingsplannen met woningbouwlocaties gelegen in de Rivierzone Vlaardingen, direct aan de overzijde van het Rotterdamse Haven en Industrieel Complex.

Het gaat om de locaties: Eiland van Speyk (540-646 woningen), Maaswijk-West (voormalig Unileverterrein/District U, maximaal 840 woningen) en Maasboulevard Westhavenkade (locatie Pietersen, 79 woningen).

Het gaat hier om geluidbelaste locaties vanwege industrielawaai. Bouwen zonder aanvullende maatregelen is hier sowieso niet toegestaan. In het kader van het Regionaal Afsprakenkader Geluid en Ruimtelijke Ordening (RAK-convenant) heeft er in een vroeg stadium van het planproces overleg plaatsgevonden met de omliggende bedrijven. Tijdens deze overleggen heeft Deltalinqs altijd aangegeven dat met woningbouwplannen in de nabijheid van de haven en industrie uiterst zorgvuldig moet worden omgegaan, vanuit het principe van een goede ruimtelijke ordening. Situaties waarbij een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor toekomstige bewoners niet gewaarborgd is, dienen te allen tijde voorkomen te worden. Anders worden er knelpunten gecreëerd waar in de toekomst bewoners niet prettig wonen, overlast gaan ervaren en dat kan resulteren in beperking voor het havenbedrijfsleven.

We hebben in de zienswijze aangegeven dat we het overleg zeer op prijs hebben gesteld en dat we het waarderen de resultaten daarvan terug te zien. Zo is er al bij de planvorming rekening gehouden met het beperken van geluidsoverlast. Bijvoorbeeld met de situering van de bouwblokken met slaapkamers aan de geluidluwe zijde. En er is ingezet op geluidluwe binnentuinen. Ook is er in de plannen rekening gehouden met het nestgeluid van schepen.

Maar de zorg is wel of dat voldoende is. Deltalinqs is van mening dat de hoge geluidbelasting voor de toekomstige bewoners onvoldoende gecompenseerd wordt, waardoor er geen sprake zal zijn van een optimale leefomgevingskwaliteit. Deltalinqs heeft verzocht de plannen voor compenserende maatregelen aan te vullen. Daarnaast is Deltalinqs van mening dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met laag frequent geluid. In de praktijk blijkt dat deze lage bromtonen tot overlast en zelfs gezondheidsklachten kunnen leiden.

Het Havenbedrijf Rotterdam en Peutz (namens de direct omliggende bedrijven) hebben zienswijzen van vergelijkbare strekking ingediend. 

Zienswijze op module nestgeluid provincie Zuid-Holland
In de Provinciale Staten vergadering van 2 februari 2022 is een amendement aangenomen om een aanpassing in het provinciaal omgevingsbeleid te doen voor het onderwerp nestgeluid van afgemeerde schepen. Deze wijziging houdt in dat een bestemmingsplan, dat een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maakt, rekening dient te houden met nestgeluid van afgemeerde schepen. Vanuit het principe van een goede ruimtelijke ordening en in aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet waarin nestgeluid van afgemeerde schepen gedefinieerd wordt als industrielawaai, ziet Deltalinqs dit als een juist besluit.

In het regionale programma Havengeluid en Omgeving wordt gewerkt aan een goede balans voor de langere termijn tussen de benodigde geluidruimte voor de ontwikkeling en transitie van de haven, de realisatie van de woningbouwopgave en een goede leefkwaliteit in de omgeving. In dat kader is er de afgelopen jaren gewerkt aan een facetbestemmingsplan geluid, waarin het nestgeluid als indirecte hinder in het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt meegewogen. Recent is de keuze gemaakt om te wachten tot invoering van de Omgevingswet en dan via een thematisch omgevingsplan het nestgeluid planologisch te verankeren. Een goede planologische verankering van nestgeluid is van groot belang om daarmee onnodige hinder en inbreuk op leefomgevingskwaliteit van toekomstige bewoners te voorkomen. Zolang de planologische verankering nog niet gerealiseerd is, wordt er gewerkt aan regionaal interim-beleid. Deltalinqs heeft aangegeven dat het goed is wanneer de Module Nestgeluid hierin een verdere uitwerking kan krijgen, waarin regionaal met de omliggende gemeenten afspraken worden gemaakt over hoe nestgeluid meegenomen zal worden in bestemmingsplannen rondom de haven.

Deze onderwerpen worden binnen Deltalinqs besproken in de Deltalinqs Commissie Geluid en Ruimtelijke Ordening. Voor meer informatie kunt u contact op neme met Carla Jong, beleidsadviseur milieu en duurzaamheid (contactgegevens aan de rechterzijde). 

Zienswijzen