Verplichting aanlevering gegevens woon-werk en zakelijk verkeer in 2023

Verplichting aanlevering gegevens woon-werk en zakelijk verkeer in 2023

De rijksoverheid heeft aangekondigd dat vanaf 1 januari 2023 grote organisaties (vanaf 100 werknemers) verplicht zijn om gegevens aan te leveren over het woon-werk en zakelijk verkeer van hun werknemers. Het doel hiervan is dat organisaties bewuster gaan nadenken over mobiliteit en daarmee minder broeikasgassen in het verkeer, met als concreet doel 1 megaton CO2-besparing in 2030.

Wijze van aanleveren
Op dit moment worden de exacte details voor het aanleveren van de gegevens nog door het ministerie uitgewerkt, maar duidelijk is in ieder geval dat er een digitaal platform beschikbaar komt voor de rapportage en de berekeningen en dat (vanwege privacy van werknemers) alleen de totalen van de organisatie gerapporteerd hoeven worden. Om ervoor te zorgen dat het organisaties zo min mogelijk extra werk oplevert, worden vooral gegevens gevraagd die werkgevers vaak al in hun administratie hebben, bijvoorbeeld het aantal gereisde autokilometers, uitgesplitst naar soort brandstof.

Totstandkoming
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat grote organisaties van 100 werknemers of meer een norm opgelegd krijgen om hun woon-werk en zakelijk verkeer schoner te maken. Samen met diverse organisaties is die afspraak concreet gemaakt. Werkgeversorganisaties hebben daarbij gevraagd eerst uit te gaan van een collectief plafond, dus zonder verplichte individuele norm, om het doel van 1 megaton winst te halen. De onzekerheden die corona met zich meebracht speelden daarbij een belangrijke rol.

Staatssecretaris Heijnen (infrastructuur en waterstaat) heeft daarmee ingestemd, op voorwaarde dat organisaties de komende jaren gegevens aanleveren over hun woon-werk en zakelijk verkeer. Dat gaat bijvoorbeeld om het aantal gereisde autokilometers, uitgesplitst naar soort brandstof. Als op basis van de aangeleverde gegevens blijkt dat de CO2-uitstoot voldoende afneemt, dan is een individuele norm per bedrijf niet nodig. Neemt die niet genoeg af, dan komt die norm er alsnog. CO2-winst is immers nodig om de klimaatdoelen te halen.

Vervolg
Zodra er meer gedetailleerde informatie beschikbaar is over deze regeling, zullen wij u hierover informeren. Het volledige nieuwsbericht over de regeling is te vinden op de website van het ministerie.