Handreiking ATEX opgesteld

Handreiking ATEX opgesteld

Recent heeft de Inspectie SZW een document met Deltalinqs gedeeld over de wijze van toezicht op ATEX en het gebruik van mobiele apparatuur in ATEX-zones. Daaruit blijkt dat er nog steeds verschil van inzicht is over deze arboregelgeving, met name indien er geen geschikt explosieveilig apparaat verkrijgbaar is.

De inspectie wil dit slechts bij uitzondering toestaan terwijl bedrijven in de praktijk maatwerk toepassen op basis van een integrale risicobeoordeling. Daarom heeft Deltalinqs samen met andere brancheverenigingen een handreiking met een beslisboom opgesteld om petrochemische (Brzo-)bedrijven handvatten te bieden bij het selecteren van tijdelijke mobiele apparaten (arbeidsmiddelen/gereedschappen) voor gebruik in ATEX gezoneerde gebieden.

Ook is bekend dat bij bedrijven op ATEX wordt gehandhaafd door de Inspectie SZW en dat deze bedrijven zich beraden op praktische oplossingen. Daarbij wordt onder meer de ATEX-zonering tegen het licht gehouden, omdat uit het oogpunt van eenduidigheid de zones vaak veel ruimer waren ingevuld dan de norm voorschrijft. Hierover worden gesprekken gevoerd tussen VNO-NCW en de Inspectie SZW. Hierbij wordt het gezamenlijke doel van veiligheid benadrukt, de grote zorg uitgesproken over de ontstane situatie en worden oplossingsrichtingen verkend.

De ATEX-handreiking wordt formeel pas gepubliceerd als duidelijk is hoe dit dossier zich ontwikkelt.