Faunabeheerplan meeuwen havengebieden 2022 t/m 2027

Faunabeheerplan meeuwen havengebieden 2022 t/m 2027

Op vrijdag 5 november 2021 organiseerde Deltalinqs een webinar voor bedrijven over het nieuwe Faunabeheerplan meeuwen havengebieden Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam 2022 t/m 2027. Dit faunabeheerplan zal naar verwachting half december door de provincie Zuid-Holland worden goedgekeurd.

Ieder voorjaar hebben veel bedrijven last van agressieve meeuwen die zich tijdens het broedseizoen nestelen nabij installaties, transportbanden of op andere plekken waar inspecties en/of onderhoud moet plaatsvinden. De veiligheid en gezondheid van werknemers lopen hiermee gevaar en dit gaat ten koste van de kwaliteit van de werkzaamheden.

Vooruitlopend op het faunabeheerplan gaf Viviane Ampt van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland (FBE) tijdens het webinar een presentatie over welke maatregelen bedrijven kunnen treffen om zoveel mogelijk incidenten met meeuwen tijdens het broedseizoen te voorkomen.

Zienswijze
Deltalinqs heeft in haar zienswijze op het conceptfaunabeheerplan benadrukt dat de volksgezondheid en de veiligheid van medewerkers van de haven- en industriële bedrijven en hun omgeving altijd gewaarborgd moeten zijn, waarbij incidenten met meeuwen voorkomen worden en medewerkers hun werkzaamheden naar behoren kunnen uitvoeren. Tegelijkertijd zal er naar oplossingen moeten worden gezocht om de beschermde broedkolonies van de kleine mantelmeeuw en de zilvermeeuw in stand te houden.

Maatregelen
De staat van instandhouding van de zilvermeeuw is de afgelopen jaren echter verslechterd. Tijdens het webinar heeft Johan Thissen de achtergrond hiervan uitgebreid toegelicht. Nestbehandeling is in dit faunabeheerplan dan ook niet meer toegestaan. Onder voorwaarden is het wel mogelijk om locaties broedvrij te houden en nesten te verplaatsen. Incidenteel mogen nesten worden vernietigd. Hiervoor zijn beperkte quotums opgenomen. Tussentijdse evaluatie zal uitwijzen of deze werkwijze voldoende is.

Aan de slag met het Maatwerkadvies
Voor het gebruik van deze maatregelen hebben bedrijven toestemming nodig van de FBE. Daarvoor is per jaar een door de FBE goedgekeurd Maatwerkadvies meeuwen nodig, dat is toegespitst op het bedrijf. Begin hier op tijd mee was de oproep van de FBE tijdens het webinar en dien het maatwerkadvies vóór 15 februari 2022 in bij de FBE.

Meer informatie
De toelichting en instructie voor dit maatwerkadvies zijn te raadplegen via de site van de FBE: https://www.fbezh.nl/meeuw/. Voor vragen over deze toelichting en de instructie kan contact worden opgenomen met de FBE via info@fbezh.nl. Ook wordt medio december door Deltalinqs een webvragenuurtje voor bedrijven georganiseerd. Zo zorgen we ervoor dat de bedrijven straks goed voorbereid zijn op het nieuwe broedseizoen van 2022 om incidenten met meeuwen zo goed mogelijk te kunnen voorkomen.

Beschikbare presentatie en opname

Presentatie FBE Faunabeheerplan meeuwen + opname