Beperkt meeuwenbeheer in 2021

Beperkt meeuwenbeheer in 2021

Dit jaar is het meeuwenbeheer beperkt. Er kan niet gewerkt worden met de provinciale vrijstelling in combinatie met een nieuw Faunabeheerplan. De trendmatige negatieve ontwikkeling van met name de populatie van de zilvermeeuw, in combinatie met recente gerechtelijke uitspraken, dwingt dit jaar een andere aanpak af.

Broedkolonies
Met name in het westelijke deel van het havengebied, de Maasvlakte en de aangrenzende gebieden Europoort, Botlek en Pernis, broeden grote aantallen meeuwen, in het bijzonder de kleine mantelmeeuw en de zilvermeeuw. Deze broedkolonies zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming (Wnb). Een deel van deze meeuwen broedt op bedrijfsterreinen nabij installaties. Dit geeft een risico voor de veiligheid van werknemers en kan bijvoorbeeld beperkend werken voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud en inspecties.

Werkgroep
De Faunabeheereenheid Zuid-Holland (FBE) heeft tijdens de extra bijeenkomst van onze werkgroep flora en fauna op dinsdag 20 april een toelichting gegeven op de andere aanpak en op de noodzaak daarvan. Daarbij hebben zij aangeven wat er op dit moment nog wel mogelijk is. Onder voorwaarden is het mogelijk meeuwen te storen om te voorkomen dat ze zich gaan vestigen om te broeden. Hiervoor is snelheid geboden, omdat de eerste meeuwen zich al nestelen. Daarnaast hebben we vanuit Deltalinqs de voorkeur uitgesproken voor het werken met een ontheffing die het mogelijk maakt om onder voorwaarden een beperkt aantal nesten te verplaatsen of incidenteel te vernietigen. Over deze ontheffing zal de provincie Zuid-Holland eerdaags besluiten. Zie ook het communicatiebericht over storen kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw.

Noodzaak
Omdat de (juridische) noodzaak voor meeuwenbeheer wordt betwist is het belangrijk dat er alternatieve mogelijkheden worden onderzocht om meeuwenbeheer uit te voeren met behoud van de bestaande populaties. Daarnaast kijken we met de werkgroep nog eens goed naar een passende motivering en formulering voor de noodzaak van meeuwenbeheer om incidenten met meeuwen op terreinen te voorkomen. Dit zal mede als input dienen voor het door de FBE nieuw op te stellen faunabeheerplan.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Carla Jong, contactgegevens aan de rechterzijde.