Masterclass Onderhoudsrisico’s & juridische consequenties bij ageing van installatie!

Masterclass Onderhoudsrisico’s & juridische consequenties bij ageing van installatie!

Jouko Barensen van Ploum heeft verteld wat in zijn algemeenheid verwacht kan worden van het optreden van de overheid op het gebied van ageing. Er zijn verschillen tussen bestuursrechtelijke handhaving en strafrechtelijke handhaving.

Uit studies blijkt dat het grootste gedeelte van de incidenten, die het gevolg zijn van 'ageing'-gerelateerde problemen, te maken heeft met materiaaldegradatie. Jouko noemde een aantal voorbeelden van zaken waarin dit speelde. Verder werd besproken dat in beginsel vaak de rechtspersoon wordt aangesproken. Natuurlijke personen zijn met name (pas) het doel bij ernstige incidenten, of bij evident ondoordacht/verkeerd handelen. Er is een tendens dat ook natuurlijke personen 'als verdachte worden gehoord'. Dit komt vanzelfsprekend vaak hard aan voor de betrokkene. Hoewel de overheid vaak aanvoert dat juist het aanmerken als verdachte bepaalde rechten geeft, kan het erg nadelig zijn wanneer je naam als verdachte op een dossier staat. Het is lastig om dat helemaal te voorkómen, maar er zijn wel manieren om daar goed mee om te gaan.

Jouko adviseerde verder om bij het inrichten van processen en ontwerpen van procedures ook met de bril van de overheid te kijken, om beter in kaart te brengen waar men mogelijk over gaat vallen. Ook adviseerde Jouko om kritisch te zijn, omdat niet alle verlangens en wensen van het bevoegd gezag altijd legitiem zijn. Er is niet altijd een wettelijke grondslag voor wat men wil en dan is het zeer de vraag in hoeverre bedrijven er dan aan moeten voldoen. Het is dus noodzakelijk om hier heel goed naar te kijken, bijvoorbeeld bij vergunningverlening.

Rob Gores en Eric Huls van Cataly zijn ingegaan op het voorkomen van incidenten. Door aan te sluiten bij de RIVM-definitie van ageing zijn benchmarks, drie typen procesrisico’s, succesfactoren bij voorkoming van ageing en voorbeelden behandeld.

De stelling: 'Integrity = Safety = Cashflow' in combinatie met het managementsysteem (ISO 55000) is als kapstok gebruikt. De techniek kan tot in de puntjes worden toegelicht, Cataly heeft echter gekozen voor de invalshoek, dat het besef van ageing het belangrijkste is. Het besef dat ageing erin sluipt gedurende twintig, dertig jaar. Bij incidenten is dat besef pijnlijk duidelijk. Met sprekende foto’s van corrosie onder isolatie (CUI) en verwijzingen naar de onderzoeken van de Nationale Onderzoeksraad is dit verhelderd.

Bedrijven moeten ageing beter leren herkennen om invloed te hebben. Die invloeden zijn talrijk: marktomstandigheden, arbeidsmarkt, organisatievorm, organisatie van technische betrouwbaarheid 'technostructuur', vastlegging van goede data, technologie en productiemethoden. De link naar het BRZO en de OSD (Offshore Safety Directive) is gelegd met toelichting over scenarioselecties en onderhoud van 'veiligheids'kritische barrières. De ernst van de gevolgen van mogelijke incidenten is maatgevend bij die selectie.

Management of Change (MoC) op het gebied van techniek is zeer bekend bij de aanwezigen. Minder voor de hand liggende wijzigingen vergen ook Management of Change. Bijvoorbeeld het inspelen op overnames, bezuinigingen, vergrijzing en veranderende verdienmodellen of een aanpassing in productenpakket of ploegensysteem. Onderdeel van het genoemde 'besef'.

Als het besef van alle mogelijke scenario’s goed is, dan kunnen de maatgevende worden geselecteerd op basis van de ernst van mogelijke gevolgen. Vervolgens kunnen risicoreducerende maatregelen aan de kritische scenario’s worden gekoppeld. Die maatregelen zijn ter voorkoming van zowel de OSD- of BRZO-scenario’s als ook integraal ter voorkoming van derving, schade, letsel en verlies van kennis.

De stelling 'Integrity = Safety = Cashflow' blijft staan.