Rotterdam Energy Port: tempo, innovatie en consistent beleid

Rotterdam Energy Port: tempo, innovatie en consistent beleid

Kennisdragers uit de Rotterdamse haven kwamen bij elkaar op het congres Rotterdam Energy Port. Centraal stond de energietransitie: delen van inzichten, inhoudelijke discussies en goede praktijkvoorbeelden.

Dagvoorzitter Alice Krekt signaleerde, dat er in de week van de conferentie veel bij elkaar kwam: het IPCC-rapport, de kabinetsappreciatie van het Klimaatakkoord, de uitspraak van de rechtbank in de Urgenda-zaak.

"De energietransitie is een opgave waar verbinding voor nodig is", stelde Krekt. "Het is een probleem dat we samen moeten oplossen. Alle zeilen bij dus." En tempo maken, innovaties bevorderen, consistent en stimulerend beleid ontwikkelen werd door de aanwezigen van Rotterdam Energy Port benadrukt.

Klimaatproces
Ed Nijpels, voorzitter van het klimaatberaad schetste het proces om tot een Klimaatakkoord te komen en riep op tot besluitvorming en samenwerking. Het is een grote opgave, maar Nederland kan dit aan, was zijn stelling. Hij vergeleek de uitgaven voor de benodigde klimaatmaatregelen met andere uitgaven op de rijksbegroting en zette de financiële opgave voor veel bezoekers in perspectief.  

Tempo
Allard Castelein, ceo Havenbedrijf Rotterdam, ging in op de stappen die beschreven staan in het rapport over verduurzaming van het industriecluster Rotterdam Moerdijk. Castelein vindt dat er de afgelopen maanden te weinig voortgang is geboekt in een nationaal Klimaatakkoord en maakt zich daar zorgen over. Hij pleitte voor uitvoering van maatregelen die voor 2030 voldoende CO2-reductie opleveren, waarbij we ook CCS moeten uitvoeren. En bovendien voor meer innovatie en pilots voor de technieken die na 2030 moeten worden opgeschaald: de periode tot 2050 is kort. Castelein stelde daarnaast dat de kabinetsfocus op kosten zich moeilijk laat rijmen met de ambitie om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten.

Omgevingswet
In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Jan van den Broek, senior legal counsel VNO-NCW legde uit dat de wet de transitie goed kan faciliteren, maar wel veel verandering in aanpak meebrengt.

Overheid mag meer sturen en stimuleren
Directeur business development Ulco Vermeulen van Gasunie, managing director Hans Schoenmaker van Uniper en Jan Robert Huisman, directeur Industriewater Evides, gingen met elkaar en de zaal in discussie. Duurzame oplossingen als warmtenetten, waterstof als energiedrager, benutting van CO2 en metaal als schone brandstof en kolenvervanger hebben steun nodig van de overheid en vooral focus in innovatiebeleid. Zo bereiken we met concrete projecten een winstgevende toekomst voor Nederland.

Praktijkvoorbeelden
In een update over het waste-to-chemicals-project vertelde Director rd&i and technology Marco Waas dat Nouryon (voorheen AkzoNobel Specialty Chemicals) zeer binnenkort een beslissing neemt over de investering in een waste-to-chemicals-fabriek in Rotterdam. Hierna volgden een aantal aansprekende praktijkvoorbeelden: zo maakte RAMLAB samen met Damen Shipyards de eerste 3D geprinte volwaardige scheepsschroef. Voormalig ceo Alliander, Peter Molengraaf, vertelde over H2-Fuel Technologies en de doorbraak die dit bedrijf heeft bereikt in de inzet van waterstof als vervanger van fossiele brandstoffen. Waterstof in poedervorm is veiliger te transporteren. Senior global category manager Kim van Neer van DSM sloot de dag af met de krachtige boodschap: "Duurzaamheid vraagt om leiderschap!"

Deltalinqs Energy Forum heeft met bedrijfsleven en overheden afspraken gemaakt over verduurzaming van de industrie. Deze afspraken zijn vastgelegd in acht letters of cooperation. In het halfjaarbericht 2018 rapporteren de leden en partners van Deltalinqs Energy Forum over de bijeenkomsten, projecten en activiteiten in het eerste halfjaar van 2018.