Positief over Klimaatakkoord

Positief over Klimaatakkoord

Vorige week werd het Klimaatakkoord op hoofdlijnen gepresenteerd en het eindrapport van de Regiotafel Rotterdam Moerdijk voor de ontwikkeling van de industrie in het cluster. Het zijn de uitkomsten van enkele maanden overleg aan vijf verschillende Klimaattafels, waar ook Deltalinqs nauw bij betrokken is.

Deltalinqs is positief gestemd, maar ziet nog wel wat uitdagingen op de weg naar 49% CO2-reductie in 2030.

Programmadirecteur Deltalinqs Energy Forum Alice Krekt is positief over het Klimaatakkoord op hoofdlijnen: "Het is een mooie start. Belangrijk is dat we deze weg als maatschappij samen zijn ingeslagen. Alle betrokken partijen, van gemeente tot inwoner, van energiebedrijf tot fabriekseigenaar, zullen intensief moeten samenwerken en dat vergt concrete actie. Alle klimaatmaatregelen zijn per tafel in kaart gebracht en zijn verbonden in ons economische systeem van het opwekken van elektriciteit, het transport, grondstoffengebruik en de wijze waarop we woningen verwarmen. En ook al zaten er veel partijen aan tafel, er moeten nog meer partijen aansluiten om tot uitvoering te komen. Zo zullen wethouders en inwoners aan de slag moeten met verduurzaming van woningen."

Drie tafels
Voor Deltalinqs zijn, naast de industrietafel, ook de mobiliteitstafel en de elektriciteitstafel belangrijk. Krekt: "Alle tafels hebben een eerste rapportage opgeleverd, met suggesties voor maatregelen en beleid. Nu is het zaak dit alles met elkaar te verbinden en te komen tot haalbare afspraken, waarbij we Nederland duurzamer, economisch sterker en innovatiever maken. Het is goed dat in de rapportages ruimte is voor transitiemaatregelen. Overschakelen op elektrisch autorijden met vrachtwagens is bijvoorbeeld een mooi eindbeeld. BioLNG voor het zwaardere transport, zijn hierbij kansrijk om op de korte termijn CO2 te reduceren." Dat geldt ook voor onderzeese CO2-opslag, zegt Krekt. "CO2-opslag (CCS) is op de kortere termijn onontkoombaar om voldoende tempo te maken. Cruciaal voor de verduurzaming van de haven en industrie is de beschikbaarheid van voldoende duurzame elektriciteit en de juiste infrastructuur voor warmte, CO2-transport en op termijn waterstof. Voor sommige zaken is binnen tien jaar nog geen alternatief. Bepaalde industriële processen vereisen bijvoorbeeld hogere temperaturen dan je met elektriciteit kunt maken, dus daar komt nog CO2-uitstoot bij vrij. Die zullen we, totdat er een oplossing is, moeten opslaan om de klimaatdoelen te behalen. Bedrijven werken al aan projecten om voor te sorteren op deze nieuwe toekomst. Om de CO2-reductie tijdig te halen zijn transitiemaatregelen van belang. Deze worden terecht ook genoemd: (Bio)LNG voor zwaar transport, opslag van CO2 en de ontwikkeling van de waterstofeconomie op basis alle mogelijke wijzen.

Wie betaalt?
Het is nog onduidelijk wie de maatregelen van het Klimaatakkoord moet betalen. De industrie wil haar verantwoordelijkheid nemen. Heel belangrijk bij de uitwerking van maatregelen is dat de internationale concurrentiepositie van Nederland goed in het vizier wordt gehouden. De rekening dreigt vooral bij burgers te worden gelegd, zo vrezen de milieuorganisaties. "We staan als Nederlanders met z’n allen voor deze uitdaging. In de transport en industrie werken veel mensen, die alledaagse producten maken en vervoeren die ook in Nederland gekocht worden en die zorgen voor welzijn en welvaart. Daarom is het belangrijk dat de industrie een goede toekomst houdt in Nederland, ook in internationaal perspectief. De Nederlandse industrie zal miljarden investeren in Nederland en de verduurzaming, maar heeft wel een bijdrage nodig in verduurzamingsprojecten die nog niet rendabel zijn." We zijn er niet mee geholpen als deze producten in andere landen, met hogere CO2-uitstoot worden geproduceerd.