Lancering Deltalinqs Climate Program

Lancering Deltalinqs Climate Program

Het Deltalinqs Climate Program is de opvolger van Deltalinqs Energy Forum. De naamswijziging markeert een verbreding in aandachtsgebied én een omschakeling van woorden naar daden. December 2018 is het nieuwe programma met groot enthousiasme en onder grote belangstelling gelanceerd.

Het Deltalinqs Climate Program (DCP) betekent: samenwerken aan de klimaattransitie van het Rotterdamse Haven Industrieel Complex. In het DCP werkt Deltalinqs met zijn leden en partners aan drie thema’s: energie-efficiëntie, duurzame brandstoffen & energiedragers en duurzame grondstoffen. Binnen deze drie thema’s is de rol van het DCP om de juiste partijen met elkaar te verbinden, die partijen van informatie en inspiratie te voorzien en innovatieprojecten te starten. Daarom maken de leden van Deltalinqs, vertegenwoordigd door de ambassadeurs, afspraken over de samenwerking en over de projecten. Deze afspraken noemt Deltalinqs, net als in voorgaande jaren, ‘Letters of Cooperation (LOC’s)'. Voor 2019 zijn er zes LOC’s getekend door de ambassadeurs en Deltalinqs.

Concrete projecten
Binnen eerdere LOC’s én binnen de nieuwe LOC’s barst het van de projecten waarin de partners al heel concreet werken aan de klimaattransitie van Rotterdam. Bijvoorbeeld met het nuttig gebruiken van de restwarmte uit de industrie, die geleverd wordt aan de Rotterdamse stadsverwarming. Een ander voorbeeld is de inzet van power-to-heat-technologie bij decarbonisatie, terwijl tegelijkertijd offshore windenergie beter in de Nederlandse energievoorziening ingepast kan worden. Of de Deltalinqs-workshops over ‘groene chemie’ met hernieuwbare grondstoffen. Het zijn maar enkele van de tientallen concrete projecten die momenteel in het Rotterdamse havengebied uitgevoerd worden.

Verbreding scope
Bij de ondertekening van de nieuwe LOC’s op 5 december was een groot aantal enthousiaste ambassadeurs van de bedrijven aanwezig. Sommigen van hen hebben al eerder binnen een LOC gewerkt, maar er zijn ook nieuwe gezichten. De gemeenschappelijke deler is een ongebreideld enthousiasme om een succesvolle transitie te maken. Ook partijen als de provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam, Stedin en Eneco onderschrijven de doelen en waren aanwezig bij de bijeenkomst. Deltalinqs-voorzitter Steven Lak bedankte hen hartelijk voor hun inzet. Hij legde uit waar de omdoping van Deltalinqs Energy Forum naar Deltalinqs Climate Program vandaan komt. Het is een verbreding van de scope: het gaat niet alleen meer om energie maar ook om grondstoffen én we gaan van woorden naar daden: dus van een Forum naar een Program. Actie, dus!

Visie op transitie
Verschillende ambassadeurs van Deltalinqs-leden gaven hun visie op de aanstaande transitie in de Rotterdamse haven. Willemien Terpstra van LyondellBasell bijvoorbeeld, legde uit dat energie-efficiëntie al vanzelf hoog op de agenda van bedrijven staat, omdat het nu eenmaal een grote kostenpost is. Daarvoor is geen aanvullend overheidsbeleid nodig, vindt zij. David Peters van Stedin stipte het belang van een goede energie-infrastructuur aan en vindt het belangrijk dat binnen DCP gewerkt wordt aan de energiemix van de toekomst. Ruben Beens van BP benadrukte dat waterstof een sleutelrol zal spelen in de verduurzaming van de industrie. Daar waren alle aanwezigen het wel mee eens, zij concludeerden dat groene waterstof van belang is, maar ook dat blauwe waterstof een mooie tussenstap betekent in de transitie naar volledig duurzaam geproduceerde waterstof.

Rekeningrijden
Verder vroeg Steven Lak nog om aandacht voor rekeningrijden aan de Klimaattafel Mobiliteit. Iedereen is het erover eens dat het noodzakelijk zal worden, maar of het ook echt gaat gebeuren blijft onzeker. Gedeputeerde Han Weber beloofde het punt mee te nemen naar de onderhandelingen aan de Mobiliteitstafel. Wethouders Adriaan Visser en Arno Bonte waren beiden zeer te spreken over het vernieuwde DCP. "Well done is better than well said", aldus Visser. Bonte vond de naam DCP eveneens goed gekozen en voegde daaraan toe: "We gaan als stad naar een Rotterdams Klimaatakkoord. Juist de haven biedt kansen voor verduurzaming. Er komt een energietransitiefonds, waaruit burgers én bedrijven om bijdragen voor verduurzaming kunnen vragen. De transitie biedt een grote kans voor haven en stad: als vliegwiel voor nieuw ondernemerschap én een goede arbeidsmarkt."

Klaar voor transitie
DCP-programmadirecteur Alice Krekt: "We zijn klaar voor de transitie, maar er is wél een aantal randvoorwaarden. Zo moet er een goede energie- en CO2-infrastructuur komen, moeten we aan voldoende gekwalificeerd personeel kunnen komen en moeten er stimulerende wet- en regelgeving en incentives komen. Onderwerpen die onder andere worden besproken aan de Industrie regiotafel Rotterdam-Moerdijk en aan de Mobiliteitstafel van het Klimaatakkoord. Ik kijk uit naar een nieuw jaar met nieuwe mogelijkheden en acties!"