Informatie- en consultatiebijeenkomst Klimaatakkoord

Informatie- en consultatiebijeenkomst Klimaatakkoord

Hoe en waar kunnen bedrijven op de meest doelmatige en kosteneffectieve manier CO2 reduceren? Die vraag stond centraal tijdens de informatie- en consultatiebijeenkomst van Deltalinqs Energy Forum op 5 juni jongstleden.

Ruim twintig vertegenwoordigers uit het havenbedrijfsleven hebben hierover meegedacht en input geleverd. Zo kunnen we met elkaar onze visie bepalen op de noodzakelijke transitie naar een duurzame industrie in 2030 en 2050, en wat daarvoor nodig is.

Na de bekendmaking van de CO2-reductiedoelen van het nieuwe kabinet klonk in februari het startschot voor de besprekingen met het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en medeoverheden over het Klimaatakkoord. Deltalinqs Energy Forum speelt een belangrijke rol in het totale proces en specifiek in de ‘Regiotafel Industrie Rotterdam-Moerdijk’. Het havenbedrijfsleven is hier onder andere vertegenwoordigd door Deltalinqs-voorzitter Steven Lak en verschillende ambassadeurs van Deltalinqs Energy Forum: Hugo Buis (Eneco), Marcel Galjee (AkzoNobel), Jos van Winsen (Shell) en Ruben Beens (BP). Naast de voorzitter en de secretaris is er nog een elftal andere deelnemers.

Kennis benutten
Doel van de regiotafel is om in de regio Rotterdam-Moerdijk met de industrie concrete projecten en maatregelen met de juiste randvoorwaarden te benoemen die tot CO2-reductie leiden op korte, middellange en lange termijn. Aan de regiotafel neemt een selecte, maar diverse groep bedrijven deel. Deltalinqs vindt het van belang om hierbij ook andere bedrijven te betrekken. Voor de leden die geen rechtstreekse vertegenwoordiging hebben aan deze sectortafel, worden twee informatie- en consultatiebijeenkomsten georganiseerd. De meest recente sessie was op 5 juni 2018. Tijdens die bijeenkomst is informatie verstrekt, is geïnventariseerd welke bedrijven er mee (willen) werken aan projecten en welke knelpunten er kunnen ontstaan.

Programmadirecteur Alice Krekt van Deltalinqs Energy Forum: "De industrie is een belangrijk deel van de oplossing voor de problematiek rondom klimaatverandering. Onze concurrentiepositie – ook in een internationale context – is daarbij zeer belangrijk. Dat wordt meegenomen naar de Regiotafel. Daarnaast moet de energie-infrastructuur op orde zijn en de wet- en regelgeving moet eenvoudiger, om ervoor te zorgen dat het verduurzamingsproces wordt ondersteund in plaats van gehinderd."

Planning Klimaatakkoord
Het doel is om voor de zomer tot afspraken op hoofdlijnen te komen over de manier waarop Nederland de CO2-uitstoot met 49% terugdringt in 2030. Deze afspraken zullen vervolgens in de tweede helft van het jaar worden uitgewerkt in concrete programma's. De uitvoering van het Klimaatakkoord begint in 2019. "Een snelle start van de energietransitie geeft Nederland een voorsprong in verduurzaming en de daaraan gekoppelde economische ontwikkelingen", sprak Minister Wiebes recent in de ministerraad. Een mooie en enorme uitdaging voor de Regiotafel Industrie Rotterdam-Moerdijk om met deze uitdagingen aan de slag te gaan. [vimeo.com] Deltalinqs Energy Forum riep het havenbedrijfsleven op om uiterlijk eind juni 2018 input te leveren voor de Regiotafel Industrie Rotterdam-Moerdijk. Medio september wordt het Klimaatakkoord uitgewerkt in hoofdlijnen en programma’s, zodat Minister Wiebes eind dit jaar de Klimaatwet kan presenteren aan de Tweede Kamer.