Aan de slag met uitwerking Klimaatakkoord

Aan de slag met uitwerking Klimaatakkoord

Het kabinet heeft gereageerd op het voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord. De brief start met complimenten voor de partijen die aan de klimaattafels ‘in zo’n korte tijd een gezamenlijk voorstel hebben gemaakt’.

Voor 1 december verwacht minister Wiebes van EZK een geconcretiseerd voorstel, waarin de standpunten van het kabinet zijn meegenomen. De voorzitter van het Klimaatberaad, Ed Nijpels, gaf aan dat de deadline van 1 december in de brief van minister Wiebes waarschijnlijk een tikfoutje is en gaat uit van een paar weken

De kabinetsbrief is een uitgebalanceerd antwoord op het ambitieuze klimaatvoorstel. In de komende fase gaat Deltalinqs actief aan de slag met de leden en partners om tot breed gedragen Rotterdamse input voor het Klimaatakkoord te komen. Het is belangrijk dat Nederland de CO2-reductiedoelstellingen haalt en daarmee tevens de concurrentiepositie van bedrijven in de Rotterdamse haven en industrie versterkt.

Het kabinet zet voor de industrie in op drie sporen. Spoor 1 is gericht op kostenreductie, die door middel van innovatie gerealiseerd moet worden. Verbreding van de SDE+ subsidie zal voor sommige technieken ontwikkeling stimuleren. Spoor 2 is de borging. Het kabinet vraagt bijvoorbeeld aan de sectortafel industrie om zelf een stok achter de deur te hebben als effectief borgingsmechanisme in de vorm van een CO2-heffing. De opbrengsten van de heffing worden teruggesluisd naar de industrie ten behoeve van verdere verduurzaming. Spoor 3 is maatwerk. Een groot deel van de industriële CO2-uitstoot is afkomstig van een klein aantal bedrijven. Het kabinet vraagt de sectortafel industrie een plan te maken om met deze bedrijven individueel maatwerkafspraken te maken.

Voor goederentransport is de ultieme oplossing nog niet in beeld. Daarom is het een verstandige keuze om innovaties op weg naar nul-emissie in 2050 met een open blik te stimuleren. Zo wordt de beste oplossing gevonden voor zwaar wegtransport, binnenvaart, zeevaart en luchtvaart, samen met markt- en onderzoeksinstellingen.

Het is bemoedigend te lezen dat het kabinet de internationale concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven goed in het oog wil houden bij de verduurzamingsdoelen. Deze wens zal mee moeten wegen bij de uitwerking van een mogelijke nationale CO2-heffing en de invoering van de nationale minimum CO2-prijs voor elektriciteitsproducten. Het is van belang dat Nederland niet uit de pas gaat lopen met de andere Europese landen. Vooral een nationale CO2-prijs heeft veel nadelen: het leidt tot méér uitstoot van broeikasgasemissies op EU-niveau, tot een hogere binnenlandse elektriciteitsprijs ten nadele van de concurrentiepositie en investeringsruimte van het Nederlandse bedrijfsleven en tot risico's rondom leveringszekerheid van elektriciteit.

De energie- en grondstoffentransitie is een complexe opgave, waarbij alle sectoren en de overheid gecoördineerd moeten samenwerken om effectief het doel te halen. Het is daarom positief dat er extra aandacht is voor dwarsverbanden tussen de sectoren, die tot voor kort aan aparte tafels werden uitgewerkt. Voorbeelden zijn het omzetten van duurzaam opgewekte elektriciteit in warmte of in waterstof voor toepassingen in de industrie, gebouwde omgeving, transport en landbouw.

In het Rotterdamse haven en industrieel complex liggen veel kansen om transport, elektriciteit en industrie te verduurzamen. Deltalinqs gaat door met de leden en partners om hiervoor concrete projecten te ontwikkelen en levert graag input aan de klimaattafels, zodat er een realistisch en ambitieus plan voor de verduurzaming van Nederland wordt gemaakt.