Verder met CCS na stoppen ROAD

Verder met CCS na stoppen ROAD

Uniper en ENGIE stoppen per half september met ROAD, het project voor afvang van CO₂ bij één van de kolencentrales en opslag daarvan in een gasveld onder de Noordzee.

Een teleurstelling voor alle betrokken partijen. Niettemin verwacht Deltalinqs dat opslag van CO2 (CCS) een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de klimaatdoelen.

Daarom is het extra belangrijk dat het Havenbedrijf Rotterdam momenteel samen met enkele andere partijen een verkenning uitvoert naar het realiseren van een basisinfrastructuur voor het verzamelen en transporteren van CO₂ in het Rotterdamse havengebied. Die CO2 kan vervolgens opgeslagen worden in lege gasvelden onder de Noordzee. Zo’n netwerk verlaagt de drempel voor bedrijven in het hele havengebied om CCS toe te passen. Het streven is dat begin 2018 de beslissing genomen wordt voor de volgende stap. De partijen zijn in gesprek met het Ministerie van Economische Zaken over dit concept. Ook met de Europese Commissie lopen gesprekken.

Energietransitie
Wethouder Pex Langenberg in zijn brief aan de gemeenteraad: "ENGIE en Uniper hebben toegezegd om de kennis die is opgedaan in het ROAD-project beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van toekomstige CCS-projecten. De komende periode zal worden gebruikt om samen met het rijk en Havenbedrijf de gevolgen van het besluit van ENGIE en Uniper te onderzoeken en de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een ander CCS-project in de Rotterdamse haven uit te werken, met het doel om de voor CCS beschikbaar gestelde middelen blijvend in te zetten voor de energietransitie in Rotterdam."

Belangrijk instrument
CCS wordt internationaal, maar ook in de nationale Energieagenda, gezien als een belangrijk instrument om de CO₂-uitstoot terug te dringen. Met name olieraffinaderijen en de chemiesector beschikken nog over onvoldoende hernieuwbare of circulaire alternatieven. Met afvang en opslag van CO₂ krijgt deze economisch en maatschappelijk belangrijke sector mogelijkheden om de CO₂-uitstoot te verminderen.

Blijven inzetten op CCS
In een reactie heeft minister Henk Kamp (EZ) laten weten dat hij wil blijven inzetten op CCS, omdat fossiele brandstoffen nog voor lange tijd de belangrijkste energieleveranciers zullen zijn. "Op dit moment is 6% van de energie die we gebruiken afkomstig van duurzame bronnen zoals wind en zon. Dat percentage zal de komende jaren sterk toenemen tot 14% in 2020 en 16% in 2023. Dat betekent echter ook dat dat ruim 80% van de energie die we gebruiken de komende jaren nog afkomstig is van fossiele brandstoffen. Dit gaat gepaard met de uitstoot van CO2. Naast het stimuleren van duurzame energie, zet het kabinet daarom ook in op het reduceren en opvangen van CO2. Het kabinet acht deze ontwikkeling onmisbaar voor het realiseren van de klimaatdoelen. Het is daarom van belang de ontwikkeling van de opvang en opslag van COte blijven stimuleren." Kamp stelt dat het halen van de klimaatdoelen niet in gevaar komt door deze beslissing.