Energietransitie in de Rotterdamse haven: bron van kansen

Energietransitie in de Rotterdamse haven: bron van kansen

"De energietransitie is een kwestie van veel partijen, veel stappen, veel tijd."

We moeten het samen doen en niet wachten op regelgeving of nieuwe ontwikkelingen, maar nú versnellen." Dat was de boodschap van Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam, tijdens de Energy in Transition Summit van 23 maart. Zowel Havenbedrijf als Deltalinqs omarmen bestaande bedrijven als partner in het transitieproces. Tegelijkertijd verwelkomt Rotterdam nieuwe bedrijven, technologieën en productstromen.

Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Energy Forum: "Deze bijeenkomst biedt inspiratie en perspectief. De resultaten versterken de projecten die binnen het Deltalinqs Energy Forum zijn gestart. Belangrijk is om samen verder te werken en deze kansen te verzilveren."

Transitiepaden voor de toekomst
Meer dan 50% van het volume van de haven is fossiel gerelateerd.  En 100% van de haven heeft met fossiel te maken. Er moet worden voorkomen dat mensen de Rotterdamse haven als de volgende dinosaurus gaan beschouwen. Het Wuppertalinstituut is gevraagd de transitiemogelijkheden voor het Rotterdams havenindustrieel cluster te onderzoeken. Welke grondstofstromen hebben we hier, welke synergiemogelijkheden zijn er, wat is de rol van de huidige producten en halffabricaten in de toekomst en dat in de context van een samenleving die zich gecommitteerd heeft aan de reductie van CO2. Het nieuwsbericht inzake carbonisatie vindt u hier.

Werken aan doorbraken
Tijdens de Summit is een aantal stappen gezet. Zo is met een aantal partijen en de provincie een warmte-alliantie gesloten. Vanuit de industrie wordt warmte geleverd aan 500.000 huishoudens, de glastuinbouw en kantoren. Shell is daarin reeds partner, maar meer raffinaderijen gaan onderzoeken wat zij aan warmte kunnen aanleveren.

Het havenindustrieel complex stoot ongeveer 20% van de Nederlandse CO2 uit.  De komende 35 jaar – tot 2050 – zal hard worden gewerkt om te voldoen aan de doelstellingen van het Parijse Klimaatakkoord om de opwarming te beperken tot maximaal 1,5 – 2 graden. Dat betekent een CO2-reductie van 80-95%.

CCS is al lange tijd onderwerp van gesprek in de samenleving.  Er wordt een een CO2-netwerk door de haven aangelegd,  waaraan bedrijven hun CO2 kunnen leveren.

Voor zwaar transport over langere afstand – denk aan zeeschepen – wordt de inzet van meer bio-LNG onderzocht.

Ook circulaire projecten maken het havenindustrieel cluster interessant voor de toekomst. Projecten voor omzetting van afval naar chemicaliën, de aanlanding van groene energie uit windparken op zee en de omzetting daarvan in waterstof als energiedrager laten de progressie zien.

Veel stappen naar 2050, met veel partijen
Rotterdam beschikt over bedrijven van wereldklasse, die de doelstellingen van het Klimaatakkoord ondersteunen en samen met het Havenbedrijf een actieve rol willen spelen. Deltalinqs geeft met het Deltalinqs Energy Forum invulling aan deze energietransitie.

In de jaarlijkse Letters of Cooperation van Deltalinqs is de intentie vastgelegd dat bedrijven werken aan projecten om restwarmte te leveren, te investeren in schonere fabricageprocessen, in opwekken en extra inzetten van duurzame energie en groene waterstof, en in projecten voor CO2 afvangen, hergebruiken en anders tijdelijk opslaan. Ook de circulaire inzet van grondstoffen en reststromen krijgt volop aandacht. Zo kunnen bedrijven de energietransitie zien als bron van kansen, niet als bedreiging.